Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит»

 1. Екологічна політика в СЕМ
 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ
 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ
 4. Цільові та планові показники в СЕМ
 5. Програми СЕМ
 6. Ресурси, обов’язки, відповідальність, повноваження
 7. Компетентність, навчання, освідченість
 8. Зв’язок в СЕМ
 9. Документація СЕМ
 10. У правління документацією
 11. У правління операціями
 12. Підготовленість до аварійних ситуацій
 13. Моніторинг та вимірювання
 14. Оцінка відповідності
 15. Невідповідність, корегуючі та запобіжні дії
 16. Управління записами
 17. Внутрішній аудит
 18. Аналіз зі сторони керівництва
 19. Принципи системи екологічного менеджменту
 20. Позитивні ефекти впровадження СЕМ
 21. Класифікація заходів попередження забруднення
 22. Цикл Демінга та його використання в СЕМ
 23. Процедура сертифікації СЕМ
 24. Елементи СЕМ
 25. Види документації СЕМ
 26. Модель СЕМ
 27. Структура СЕМ
 28. Настанова СЕМ
 29. Процедури СЕМ
 30. Біологічне та екосистемне розмаїття.
 31. Внутрішньовидова і видова розмаїтість.
 32. Види-індикатори.
 33. Часові категорії екологічного нормування.
 34. Загальні положення та система екологічного нормування.
 35. Підходи санітарно-гігієнічного нормування.
 36. Методичні підходи до проблем екологічного нормування.
 37. Антропогенні забруднення
 38. Типи забруднень.
 39. Джерела забруднень.
 40. Забруднення атмосфери
 41. Забруднення гідросфери
 42. Забруднення ґрунтів
 43. Накопичення твердих побутових відходів
 44. Шляхи здійснення обмежень шкідливого впливу на природне середовище
 45. Шкідливі впливи та їх види.
 46. Правова основа нормування в галузі охорони навколишнього середовища.
 47. Міжнародні організації та стандарти з екологічного нормування.
 48. Система екологічних нормативів.
 49. Поняття ОБРВ, ОДР, ОДК, ТУВ, ДЗК, ГДВ, ГДС.
 50. Класифікація джерел забруднень.
 51. Джерела та наслідки забруднень атмосфери.
 52. Джерела та наслідки забруднень гідросфери.
 53. Джерела та наслідки забруднень літосфери.
 54. Методи очищення від забруднень атмосфери.
 55. Методи очищення від забруднень гідросфери.
 56. Методи очищення від забруднень літосфери.
 57. Нормування якості води.
 58. Нормування якості повітря.
 59. Нормування якості ґрунту.
 60. Нормування якості продуктів харчування.
 61. Нормування шумових та вібраційних забруднень довкілля.
 62. Нормування електромагнітного та радіаційного забруднення.
 63. Номенклатура показників якості води.
 64. Напрямки нормування забруднюючих речовин в ґрунті.
 65. Інструменти впливу на матеріальні інтереси підприємств.
 66. Плати за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища, за погіршення якості природних ресурсів.
 67. Нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів.
 68. Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.
 69. Санітарно-захисна зона підприємства.
 70. Загальні відомості про білки
 71. Гідратація білків
 72. Гідроліз білків
 73. Денатурація і коагуляція білків
 74. Загальні відомості про жири
 75. Токсичність жирів
 76. Гідроліз жирів. Кислотне число, метод визначення кислотного числа Псування жирів
 77. Осмос і зворотний осмос. Осмотичний потенціал
 78. Як рафінують масла?
 79. Як з відходів плодів вилучити пектин?
 80. Харчова, енергетична і біологічна цінність продуктів
 81. Показники якості та безпеки харчових продуктів
 82. Класифікація небезпек харчового походження за ступенем ризику
 83. Причини псування харчових продуктів
 84. Принципи збереження харчової сировини та продуктів. Докладно охарактеризувати біоз
 85. Ценноанабіоз і анабіоз як принцип збереження продуктів. Відповідні способи консервування
 86. Сушіння як спосіб боротьби з псуванням. Баланс сухих речовин
 87. Види сушарок
 88. Заморожування як спосіб збереження харчових продуктів
 89. Зберігання продуктів у середовищі осмотично активних речовин. Осмотичний потенціал розчину
 90. Принцип абіоза. Теплова стерилізація. Формула стерилізації.
 91. Консерванти, антисептики.
 92. Консерванти, антибіотики.
 93. Загальні відомості про воду і її властивості
 94. Класифікація видів зв'язку вологи з харчовим матеріалом
 95. Адсорбційна і хімічно зв'язана вода
 96. Осмотично пов'язана волога. Явище прямого і зворотного осмосу. Осмотичний потенціал розчинів
 97. Волога змочування. Явище поверхневого натягу. Загальні закономірності ПАР
 98. Охарактеризуйте екологічні аспекти молокопереробного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 99. Охарактеризуйте екологічні аспекти м’ясопереробного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 100. Охарактеризуйте екологічні аспекти зернопереробного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 101. Охарактеризуйте екологічні аспекти виноробного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 102. Охарактеризуйте екологічні аспекти кондитерського підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 103. Охарактеризуйте екологічні аспекти хлібопекарного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 104. Охарактеризуйте екологічні аспекти олійнопереробного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 105. Охарактеризуйте екологічні аспекти рибопереробного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 106. Охарактеризуйте екологічні аспекти борошномельного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 107. Охарактеризуйте екологічні аспекти круп’яного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 108. Охарактеризуйте екологічні аспекти харчоконцентратного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 109. Охарактеризуйте екологічні аспекти комбікормового підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.
 110. Охарактеризуйте екологічні аспекти консервного підприємства. Проранжуйте їх в порядку зростання значущості.

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

 Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит»

 

Перелік літературних джерел

1. Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. - М.: Россия молодая, 1994. - 367 с.

2. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Воздействие человека на биосферу. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - 543 с.

3. Одум Ю. Экология (в 2-х томах). - М.: Мир, 1986.

4. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.:Мысль,1990. - 639 с.

5. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 408 с. 

6. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

7. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии. Часть 1 – 1999; Часть 2001. - Харьков: ХГУ.

8. Кучерявий В. П. Загальна екологія: підручник. - Львів: Світ, 2010. - 520 с.

9. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В. Тостоухов (голо­вний редактор) та ін. - К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інфор­мації», 2006 - Т.1, 2007 - Т.2, 2008 - Т.З.

10. Бродвій В.М., Гаца О.О. Закони екології. Навч. пос. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. - 178 с

11. Моніторинг довкілля: Підручник/ Боголюбов В.М., Клименко | М.О., Мокін В.Б. та ін. За ред. В.М. Боголюбова, .А. Сафранова. - І Херсон: Грінь Д.С., 2011. - 530 с.

12. Мусієнко М.М., Войцехівська О.В. Загальна екологія: навчальний

посібник. - К.: Сталь, 2010. - 379 с.

13. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. - Суми, ВТД «Уні- веситетьска книга», 2002. - 346 с.

14. Управління та поводження з відходами: Підручник/ Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О. та ін. За ред. Т.А. Сафранова, М.О. Кпименка,- Одеса: ТЕС, 2012. - 272 с.

15. Юрасов С.М., Сафранов Т.А., Чугай А.В.Оцінка якості природних вод: Навчальний посібник. - Одеса: «Екологія», 2012. - 168 с.

16. Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: Підруч­ник/ Т.А. Сафранов, О.В. Чепіжко, Є.Г. Коніков та ін. За ред. Т.А. Сафранова. - Одеса: «Екологія», 2012. - 272 с.

17. Екологія: Підручник /С.1. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. - К.: КНЕУ, 2005. -371 с.