1. Навчання іноземних громадян і осіб без громадянства

в Одеський національний  технологічний університет

Одеса заснована більше 200 років тому на березі Чорного моря і є одним з найкрасивіших міст чорноморського узбережжя, морським і континентальним перехрестям, туристичним і комерційним центром України. З дня основи Одеси в кінці 18 століття, в її будівництві брали участь кращі архітектори Франції, Італії, Голландії та ін. країн.

Одеський національний  технологічний університет (далі - ОНТУ) є одним із навчальних заладів вищої освіти України з понад віковою історією, який готує фахівців і наукові кадри для галузей, затребуваних економіками багатьох країн світу. Це і різні сектори харчової промисловості, які нині є однією з найважливіших галузей економіки будь-якої країни, а також туризм, готельно-ресторанний бізнес, різні напрями  інформаційних технологій, холодильна і кріогенна техніка, теплоенергетика, теплофізика, нетрадиційні і поновлювані джерела енергії, нафтогазова індустрія, екологія, економіка, маркетинг і так далі.

ОНТУ є вищим учбовим закладом IV -го, тобто вищого  рівня акредитації, і в 2002 році за високі результати в підготовці фахівців для України і багатьох країн світу була удостоєна звання Національної. Нині університет готує фахівців за 22 спеціальностями на 10 факультетах.

ОНТУ здійснює підготовку іноземних фахівців з 1951 року. Нині, згідно ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України (далі - МОНУ), університет здійснює набір іноземних громадян для навчання на підготовчому відділенні, базових факультетах по рівнях "бакалавр", “магістр», а також в аспірантуру, докторантуру і для того, що стажується по різних спеціальностях.

Знання, отримані іноземними громадянами на підготовчому відділенні в ОНТУ, дозволяють їм надалі з успіхом вчитися на факультетах в нашому університеті.

2. Порядок набору іноземних громадян

і осіб без громадянства на навчання в ОНТУ

2.1. Цей порядок введений наказом Міністерства освіти і науки України № 1541 від 01.11.2013 р. і визначає Порядок  набору і навчання (стажування) іноземців і осіб без громадянства у вищих учбових закладах України незалежно від їх підлеглості і форм власності.

2.2. Прийом іноземців в ОНТУ здійснюється за міжнародними договорами і державними програмами  України на підставі наказу МОНУ в порядку, передбаченому цими договорами і програмами, а також за договорами, ув'язненими ОНТУ з юридичними або фізичними особами.

2.3. Іноземні громадяни можуть вступати в ОНТУ на денну (очну) або заочну форми навчання на підставі документів про попередню освіту, яку було отримано не раннє, чим за 10 років до дати вступу у вищий учбовий заклад (окрім навчання в аспірантурі, докторантурі, здобуття післядипломної освіти, стажується).

2.4.  ОНТУ здійснює набір іноземних громадян на навчання через суб'єкти підприємницької діяльності, що мають відповідні договори з академією про надання послуг з набору іноземних громадян на навчання, зареєстрованих в Українському державному центрі міжнародної освіти МОНУ.

2.5. Іноземні громадяни, що вступають в  ОНТУ  на денну (очну) або заочну форми навчання,  повинен отримати Запрошення на навчання, яке є підставою для отримання довгострокової в'їзної візи "Д", а при перетині державного  кордону України ( в'їзді)  підтверджує мету прибуття в Україну (на навчання).

2.6. Для отримання в'їзної візи іноземний громадянин повинен звернутися із Запрошенням в посольство (консульства) України на батьківщині, а за відсутності такого, в іншій країні, що представляє інтереси України (список додається).

2.7. Отримання в'їзної візи типу "Д" в посольствах (консульствах) України обов'язково, як для іноземних громадян країн, що мають візовий режим з Україною, так і для громадян наступних країн СНД : Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Таджикистан, Республіка Туркменістан.

2.8. Для країн СНД : Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Молдова, Російська Федерація і Узбекистан потрібне отримання тільки Запрошення на навчання.

2.9. При перетині державного кордону України іноземні громадяни,  запрошені в академію, зобов'язані інформувати співробітників пограничної служби України про мету прибуття (навчання) і пред'явити їм Запрошення на навчання в  ОНТУ.

2.10. Для отримання Запрошення іноземний громадянин повинен представити наступні документи:

- скан-копію національного паспорта;

- скан-копію документу про освіту з отриманими оцінками (балами) з усіх дисциплін або академічну довідку;

- згода на збір і обробку персональних даних;

2.11. Особи, що володіють російською або українською мовами, згоду оформляють російською мовою, а не що володіють російською (українською) мовою згоду оформляють англійською мовою (бланки на двох мовах додаються). Заповнений бланк Згоди з особистим підписом кандидат на навчання сканує і  по електронній пошті відправляє суб'єктові підприємницької діяльності.

2.12. Після отримання Запрошення з візою "Д" кандидат повідомляє академію або  суб'єкта підприємницької діяльності про час і місце перетину кордону України.

2.13. Після прибуття в Україну  для зарахування в академію іноземний громадянин подає в приймальну комісію  ОНТУ наступні документи:

1) заява;

2) анкету встановленого зразка;

3) оригінал і копію документу про попередню освіту;

4) оригінал і копію документу (додатки до документу про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

5) медичний сертифікат про стан здоров'я і медичну довідку про відсутність Віл-інфекції, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України, завірена офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин видані не пізніше, ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

6) копія паспортного документу іноземного громадянина або документу, який засвідчує особу без громадянства;

7) діючий поліс медичного страхування (окрім іноземних громадян, які прибули з країн, з якими підписана угода про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

8) 6 фотографій розміром 60 х 40 мм і 10 фотографій розміром 35 х 45 мм на матовому фотопапері;

9) копія посвідчення зарубіжного українця (за наявності).

Документи (3-6) п.2.13 мають бути завірені в порядку, прийнятому в країні їх видачі і легалізовані в посольстві (консульстві) України.

 Документи, вказані  (3-6) п.2.13. мають бути перекладені українською мовою і завірені нотаріально.

2.14. Іноземні громадяни, що поступають в аспірантуру, додатково подають дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленму порядку за місцем роботи (навчання) кандидата, список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.

2.15. Для вступу в докторантуру, додатково подаються тематичний план дисертаційної роботи для здобуття вченого ступеня "доктор наук" і копія диплому про присудження відповідного наукового ступеня.

2.16. Умовою зарахування іноземного громадянина на навчання в університет для отримання відповідного ступеня вищої освіти, є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для вивчення навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії  ОНТУ. Іноземні громадяни зараховуються на факультети Академії за результатами вступного випробування.

2.17. Іноземні громадяни, для яких приймальна комісія ОНТУ встановила необхідність проходження мовної підготовки до вступу їх на факультети, проходять цю підготовку на підготовчому відділенні (далі - ПВ). Навчання іноземних громадян на ПВ здійснюється на українській або російській мовах (за бажанням слухачів) тільки на денній формі навчання.

2.18. Зарахування іноземних громадян в  ОНТУ здійснюється наказом ректора.

2.19. Усім зарахованим на навчання іноземним громадянам видаються студентські квитки встановленого зразка.

2.20. Плата за навчання в університеті ( на підготовчому відділенні, факультетах, в аспірантурі і докторантурі, стажування) здійснюється на підставі відповідних договорів  за рахунок особистих коштів іноземців або інших, не заборонених законодавством України джерел фінансування, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

2.21. Документи про освіту іноземних громадян,  зарахованих на навчання в  ОНТУ і  видані раніше навчальними закладами інших держав, повинні пройти процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Співробітники ПВ іноземних громадян надають консультативну допомогу іноземному здобувачу в проходженні цієї процедури в МОН України. У разі відсутності підтвердження автентичності документу про освіту або невідповідності рівня отриманої ним освіти, університкт відраховує цього іноземного громадянина.

2.22. Університет забезпечує реєстрацію іноземних громадян, що вступили на навчання, в Україні у встановленому законодавством порядку з видачею посвідчень на тимчасове проживання (тимчасової посвідки на проживання).

3.В'їзд іноземних громадян і осіб без громадянства в Україну,
подання документів в ОНТУ

 

3.1. Для приїзду в Україну на навчання в  ОНТУ  усім категоріям вступників (за виключенням прийнятим за міждержавними угодами) необхідно заздалегідь представити в академію (чи суб'єктові підприємницької діяльності) документи п. 2.10-2.11 для отримання Запрошення на навчання. Термін дії Запрошення на навчання - 6 місяців. В'їзд до України вступників після закінчення терміну дії Запрошення на навчання заборонений.

3.2. Вступники повинні прибути в університет не пізніше  за терміни, вказані нижче.

3.2.1. Іноземні громадяни, що вступають на підготовче відділення, можуть приїжджати в Академію для навчання на факультетах період з 1 липня до 15 грудня поточного року. Для в'їзду в Україну необхідно мати в'їзну студентську візу "Д" ( для категорії студентів)  і оригінал Запрошення (для усіх категорій іноземців).

 3.2.2. При в'їзді в Україну в інші терміни для отримання візи в Посольствах (консульствах) України потрібні оригінал  Запрошення і клопотання МОН України про надання візової підтримки.    Продовження термінів прибуття і прийому в університеті здійснюється за окремим розпорядженням МОН України.

3.3. Співбесіду вступники повинні пройти або до приїзду (у режимі on - line), або по приїзду в університет.

3.4. Вступники на денну і заочну форми, на 1-5 курси університету повинні прибути в  ОНТУ повинні прибути в Академію з 01 липня до 15 грудня поточного року.  Прийом  аспірантів і докторантів здійснюється  впродовж календарного року (можливі зміни термінів).

3.5. Після прибуття, вступники, що вступають на навчання на контрактній основі  повинні пройти вступні випробування, надати усі необхідні документи, укласти договір про надання освітніх послуг з університета здійснити оплату. Після цього документи представляються в Приймальну комісію для зарахування в університет.

3.6. Для іноземних громадян української діаспори, направлених на навчання МОН України, зарахування в університет здійснюється за результатами вступних випробувань з 20 по 30 липня поточного року. Для цієї категорії іноземних громадян особисті документи ( вказані вище і напрям МОН України) мають бути представлені в приймальну комісію університету до 20 липня поточного року.

3.7. Всім вступникам рекомендовано заздалегідь зв'язатися з директором  Центру міжнародної освіти  ОНТУ - ТОДОРОВОЮ Світланою Миколаївною - для роз'яснення питань, уточнення термінів подачі документів, проведення вступних випробувань, зарахування і так далі (див. розділ "Наша адреса і контакти").

4.Навчання на підготовчому відділенні

       Навчання  іноземних громадян в  ОНТУ здійснюється на підготовчому відділенні іноземних громадян центру міжнародної освіти (далі - ПВІГ ЦМО) і на базових факультетах університету.

4.1. На ПВІГ ЦМО здійснюється підготовка іноземних громадян впродовж 10 місяців (набір здійснюється впродовж усього року) відповідно до рекомендацій МОН України за наступними дисциплінами:

- математика;

- фізика;

- механіка;

- інженерно-технічні науки;

- медичні і біологічні

  науки;

        

- гуманітарні науки;

- економічні науки;

- хімія;

- психологія;

- фізичної культури і спорту;

- сільськогосподарські науки.

 

 

Навчання здійснюється українською або російською мовами за бажанням слухачів.

Після закінчення ПВІГ ЦМО випускники отримують свідчення встановленого зразка і мають право вступати до університету на обрані освітні програми та спеціальності.

4.2. Навчання в  ОНТУ здійснюється на 10 факультетах за багаторівневою системою (бакалавр, магістр, доктор філософії).

5.Строки навчання

5.1. Для слухачів підготовчого відділення, студентів, аспірантів і докторантів  ОНТУ  встановлені наступні терміни навчання :

Для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО - 10 місяців (тільки стаціонарно);

Для студентів денної форми навчання :

- рівень підготовки БАКАЛАВР - 4 роки;

- рівень підготовки МАГІСТР - 1,5 року;

Для студентів заочної форми навчання :

- рівень підготовки БАКАЛАВР - 5 років;

- рівень підготовки МАГІСТР - 2 роки;

Для стажистів - 1 рік (тільки стаціонарно);

Для аспірантів і докторантів стаціонарної форми навчання - 4 роки.

5.2. Під час навчання здобувачам надаються канікули згідно з графіком учбового процесу, а також вихідні і святкові дні під час релігійних і національних свят.

5.3. По закінченню навчання випускники отримують дипломи (свідчення) зразка, встановленого Міністерством освіти і науки України.

6. Вартість навчання (підготовки, стажування)

іноземних громадян і осіб без громадянства в ОНТУ

6.1. Вартість навчання іноземних громадян в  ОНТУ  складає

- для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО - 770 USD за курс навчання;

- для студентів стаціонарної форми навчання : 770 - 1150 USD в рік залежно від обраної спеціальності;

- для студентів заочної форми навчання : 380 - 1150 USD в рік залежно від обраної спеціальності (тільки для іноземних громадян з країн безвізового режиму);

- для стажистів - 1000 USD в рік;

- для аспірантів стаціонарної форми навчання - 2300 USD в рік;

- для докторантів - за індивідуальним договором на навчання.

Оплата робиться в національній валюті по курсу, встановленому академією.

7. Проживання іноземних громадян і осіб без громадянства
у гуртожитках ОНТУ

На увесь період навчання іноземному громадянинові надається місце в студентському гуртожитку Академії. В наявності обладнані і укомплектовані необхідними меблями 2-3-х місцеві кімнати з окремим санітарним вузлом. Вартість проживання складає - 540 UAH (20 USD).

 

8. Наша адреса і контакти :

 

Поштова адреса: Україна, 65039, м. Одеса-39, вул. Канатна, 112.

E-mail: depforei@onaft.edu.ua
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

д.т.н., професор МАРДАР Марина Ромиківна

кабінет А-130б, телефон: роб. +380 48 712 41 47

E-mail: marinamardar2003@gmail.com

 

Директор центру міжнародної освіти ,

к.філос.н., ТОДОРОВА Світлана Миколаївна

кабінет А-339, телефон: роб. +380 48 712 42 92.

E-mail: sv.todorova1973@gmail.com

 

Старший інспектор підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО

ПОНОМАРЬОВ Олег Володимирович

м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11, кабінет 317 а

телефон: роб. +380 482 68 30 84.

 

Провідні фахівці відділу освіти іноземних громадян ЦМО:

ТКАЧ Наталія Михайлівна,

кабінет А-336, телефон: роб. +380 48 712 40 39.

КАСЬЯНЕНКО Галина Михайлівна,

кабінет А-336, телефон: роб. +380 48 712 40 39.

 

Методист підготовчого відділення іноземних громадян ЦМО

ПОМАЗАНОВА Олена Федорівна

кабінет А-339, телефон: роб. +380 48 712 42 92.