Міністерство освіти і науки України

Одеський національний технологічний університет

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

На засіданні Вченої ради ОНТУ

­­­­­­­­24 травня 2022 р., протокол № 13

ВВЕДЕНО В ДІЮ:

Наказом ОНТУ від 25.05.2022 р. № 140-01

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 
 

І. Загальна частина

1.1.Приймальна комісія Одеського національного технологічного університету (ОНТУ) (далі – Приймальна комісія) – робочий орган ОНТУ, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та  відкритості відповідно до законодавства України,  Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  03 травня 2022 року за № 487/37823 (далі – Порядок прийому), Правил прийому для здобуття вищої освіти в ОНТУ в 2022 році (далі – Правила прийому), Статуту ОНТУ, Положення   Про приймальну комісію вищого навчального закладу від 15.10. 2015 №1085 (зі змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за №1353/27798 та цього Положення. Положення про приймальну комісію Одеського національного технологічного університету в 2022 р. (далі - Положення) затверджується Вченою радою ОНТУ відповідно до частини третьої статті 38 Закону.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ОНТУ, який є головою комісії.

           Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

 

До складу Приймальної комісії входять:

 

          - голова Приймальної комісії;

          - відповідальний секретар Приймальної комісії;

 • - уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • - заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • - члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів (заступники), керівники структурних підрозділів тощо);
 • - представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкових організацій.

 

       Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник ректора ОНТУ (проректор) або керівник структурного підрозділу ОНТУ. Під час відрядження або відпустки Голови Приймальної комісії його повноваження здійснює особа, яка призначена наказом ОНТУ виконуючим обов’язки ректора.

 

        Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ОНТУ  з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету.

     До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ОНТУ у поточному році.

 

 

     Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу ОНТУ.

 

        Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ОНТУ до початку календарного року.

 

1.3 Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ОНТУ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 

 • предметні екзаменаційні комісії;

 

 • комісії для проведення співбесід;

 

 • фахові атестаційні комісії;

 

 • предметні комісії;

 

 • апеляційна комісія (апеляційні комісії);

 

 • відбіркова комісія (відбіркові комісії) – у разі потреби.

 

       Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших закладів освіти.

 

     Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Порядком прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших закладів освіти, науково-дослідних установ.

 

     Програми вступних іспитів розробляються структурними підрозділами ОНТУ і затверджуються ректором університету не пізніше як за три місяці до початку прийому документів.

 

     Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до пункту 8.1 розділу VІІІ Правил прийому. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів освіти.

 

     При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра, перелік додаткових показників конкурсного відбору визначається Правилами прийому.

 

     Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших закладів вищої освіти (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між закладом вищої освіти і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

 

     Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників ОНТУ та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ОНТУ.

 

     При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників ОНТУ і наукових установ України.

 

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується ректором ОНТУ.

     Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. В інститутах (відділеннях, факультетах) можуть утворюватись одна або декілька відбіркових комісій. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

     В фахових коледжах (Фаховий коледж  промислової автоматики та інформаційних технологій, Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу, Механіко-технологічний фаховий коледж та Одеський технічний фаховий коледж), як структурних підрозділах ОНТУ, утворюються Приймальні комісії відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 травня 2022 р. за N 486/37822. Приймальні комісії відокремлених структурних підрозділів входять до складу Приймальної комісії ОНТУ.

     До складу відбіркових комісій факультетів входять голова – декан факультету, а також секретарі відбіркових комісій з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу структурних підрозділів (інститутів, факультетів) ОНТУ, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

 

     Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій підписується ректором ОНТУ не пізніше 01 березня. Підрозділи Приймальної комісії можуть мати інші назви та розподіл повноважень, що повинно бути зазначено в Положенні.

 

1.4 Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.


 

 

 

 
 

2.1 Відповідно до Порядку прийому, Статуту ОНТУ, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада ОНТУ відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

 

2.2 Приймальна комісія:

 

        забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ОНТУ;

 

        організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

 

        подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

 

         координує діяльність усіх структурних підрозділів ОНТУ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

 

     організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

 

      організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

       розробляє Положення про Приймальну комісію та Правила прийому до ОНТУ та подає їх на затвердження Вченій раді ОНТУ;

        організовує навчання та здійснює інструктаж для секретарів відбіркових комісій Приймальної комісії;

      здійснює підготовку пропозицій щодо обсягів державного замовлення для ступенів бакалавра та магістра з подальшим погодженням в МОН України;

       готує щорічний звіт Приймальної комісії про результати прийому абітурієнтів для затвердження його на засіданні Вченої ради ОНТУ;

      формує обсяги прийому в ОНТУ та готує звіти для МОН України (форма 2-3нк);        

     забезпечує оприлюднення на веб-сайті приймальної комісії ОНТУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

      приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

Прийом документів на поновлення та переведення студентів в зимовий та літній канікулярні періоди здійснює Навчальний відділ ОНТУ.

 

2.3 Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

 

    Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

 
IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Порядком прийому і Правилами прийому.

 

     Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ОНТУ або печаткою Приймальної комісії ОНТУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання;

стать, дата народження;

найменування навчального закладу освіти, що видав документ про здобутий ступінь / освітньо-кваліфікаційний рівень;

 

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

 

номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

 

пріоритет заяви;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

 

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

 

     Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою приймальної комісії ОНТУ або штампом Приймальної комісії (її структурного підрозділу).

 

     Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Порядком прийому для реєстрації вступника.

 

     Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ОНТУ або печаткою Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою ОНТУ або печаткою Приймальної комісії (її структурного підрозділу).

 

3.2 Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі

 

 • конкурсі, про що повідомляє вступника.

 

3.3 Для проведення вступних іспитів ОНТУ формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) одержання-повернення письмової роботи.

     Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.

      Вступні іспити проводяться в тому числі дистанційно (з використанням системи Zoom) відповідно до Порядку прийому МОН України.

 

3.4 Розклад вступних іспитів, що проводяться ОНТУ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Приймальної комісії та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями та формами навчання.

 

     Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

 

 
ІV. Організація та проведення вступних випробувань
 

            

 4.1 Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться ОНТУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

 

     Форма вступних іспитів в ОНТУ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

     Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2 На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

 

     Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

 

4.3 Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

 

     Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

 

     Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

 

4.4 Вступні іспити у письмовій формі, що проводить ОНТУ у випадках, передбачених Порядком прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії.

 

4.5 Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші з печаткою Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії (керівника відповідного підрозділу) ОНТУ, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

 

     Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах з печаткою Приймальної комісії або штампом її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

 

     Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

 

4.6 Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

 

з мови та літератури: твір – 4 години; переказ – 2 години; диктант – 1 година;

 

з інших предметів – 2-3 години; тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

 

4.7 Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

 

4.8 Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

 

4.9 Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

 

      Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

 

    Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

 

4.10 Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

 

4.11 Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ОНТУ членами Приймальної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

     В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

 

4.12 Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 200-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж на 175 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

 

     Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

 

4.13 Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

 

4.14 Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

 

4.15 Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті в ОНТУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

 

     Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

 

     Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.          

    Порядок  подання  і  розгляду  апеляції  повинен  бути  оприлюднений  та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

 

 
V. Зарахування вступників
 

 

 

5.1 Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

     Особи, які в установлений Порядком прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

     Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ОНТУ, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

 

      Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі освіти за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в ОНТУ протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки закладу вищої освіти, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

 

5.2 Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за квотами, за результатами індивідуальної усної співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).

 

5.3 На підставі рішення Приймальної комісії ректор ОНТУ видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється на офіційному сайті ОНТУ.

 

5.4 Зарахованим до складу студентів або аспірантів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ОНТУ.

 

5.5 Після видання ректором ОНТУ наказу про зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Порядком та Правилами прийому.

 

5.6 Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого закладу вищої освіти.

 

     За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ОНТУ.

      Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.