Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет нафти, газу та екології

Декан

Декан
к.т.н., доцент
Шпирко Тетяна Василівна,
тел. 723-86-28, 720-91-74


Сайт факультета

 

Факультет нафти, газу та екології здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра, магістра по спеціальностям і освітнім програмам денної і заочної форм навчання:

освітній ступінь - Бакалавр

 •  Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
 • Нафтогазова інженерія та технології
  •    Спеціальність 101 «Екологія»
  освітні програми:
  o    Екологія
  •    Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  •    Технології захисту навколишнього середовища
  •     Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітні програми:
  o    Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка
  •    Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  o    Енергетичний інжиніринг та енергоаудит
 • •    Спеціальність 145 «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика»
 • освітня програма:
 • o Екоенергетика і теплотехнології

освітній ступінь - Магістр

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

освітня програма:

 • Газонафтопроводи та газонафтосховища
 • Інноваційні технології транспортування і зберігання нафти та газу
 • Спеціальність 101 «Екологія»

освітні програми:

 • Екологічний контроль і аудит
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
 • Технології захисту навколишнього середовища Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

освітня програма:

 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»

освітня програма:

Теплоенергетика та енергоефективні технології

На факультеті нафти, газу та екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники та навчальні посібники із спеціальності. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів – 10 докторів наук, 9 професорів, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки і почесних працівників освіти України.

До послуг студентів – сучасні комп´ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами і установками. Діють бібліотека та Internet-класи. Створені всі умови для участі студентів у науково-дослідницькій роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін та наукових конференціях. Усі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна; науково–дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях університету, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м. Одеси, Одеської області та інших міст України.

Освітня програма «Газонафтопроводи та газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, транспортуванню та зберіганню з їх подальшим використанням, впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій.

Суттєву перспективу має розвиток в Одеському регіоні добутку нафти та газу, зокрема, клатратного метану із шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальна освіта – фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі та газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит та менеджмент газонафтопроводів та газонафтосховищ, фізична хімія нафтопродуктів, комп´ютерне проектування газонафтопроводів та газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти та нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ.

Підготовка фахівців вказаної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження у газовій та нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики та неруйнівного контролю трубопроводів та обладнання, використання комп´ютерної техніки і спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати у таких галузях, як монтаж, наладка, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти та нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні у південному регіоні, зокрема, у м. Одесі розташовані такі великі підприємства нафтогазопромислового комплексу України як ВАТ «Лукойл – Одеський нафтопереробний завод», Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал “Південний”, перевалочні бази зрідженого газу в Черноморському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків – спроможність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, у проектних та науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії для виробництва теплоти, електроенергії, холоду, розробки систем кондиціювання повітря, проектування та експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп´ютерна підготовка, вони мають бути спроможні очолювати в підрозділах розвитку фірм розв´язок перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних задач та задач менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на підприємствах, комунальних підприємствах міст, у агропромисловому комплексі, фірмах з впровадження сучасних теплотехнічних систем, у проектних, науково-дослідних організаціях тощо.

Основні напрямки наукових досліджень – нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів та руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускаюча кафедра веде сумісні дослідження з іноземними вченими США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності ґрунтується на збереженні досягнень та традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір, розширенні доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпеченні працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням задач енерго- та ресурсозбереження потребує розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є загальним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного ВНЗ. Серед багатьох професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи та моделі в розрахунках на ЕОМ.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень та випробувань процесів та апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит та менеджмент.

Викладання основного пакету спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами та дипломним проектуванням на даній спеціалізації здійснюють випускаючі кафедри: кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології і кафедра теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов´язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв´язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, за замовленнями підприємств, за науковою тематикою кафедр університету та європейських організацій – освітянських та наукових партнерів факультету.

Освітні програми  «Екологічний контроль та аудит»

Сучасний світ має свої переваги й особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і стрімливими змінами, що стосуються усіх сфер життя на планеті і пов’язані з найактуальнішою для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

“Екологія” при перекладі з грецького означає “науку про дім”. Вивчення екології та усіх екологічних питань засновано на єдиному розумінні багатьох надзвичайно важливих процесів та подій, що відбуваються в оточуючому нас середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, котрий базувався б на принципі екологічної гармонії та усвідомленні єдності довкілля і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту та була різнобічно підготовленою до екологічної діяльності в любій сфері господарювання необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде – зберегти і відновити природу для існуючих та наступних поколінь.

Придбання такої підготовки можливе саме зараз, коли в нашій державі одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.
Враховуючи вимоги часу й актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Екоенергетики,термодінаміки та прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій у воді, на суші та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров´я людини – дуже важливі, але далеко не всі проблеми освітніх програм «Екологія» і «Екологічний контроль та аудит».

Серед багатьох професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін в ОНТУ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля.
 • Процеси та апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайним ситуаціям, аваріям та катастрофам.
 • Основи екологічного підприємництва тощо.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв´язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств тощо.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за освітнім ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, на протязі яких молодь освоює знання й навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів й робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Звичний розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує й поглиблює набуті знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах й компаніях.
Цікавою й важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально за керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напряму.

Підготовлений фахівець-еколог освітнього ступеня «бакалавр» може повноцінно працювати в державних й наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області й займати наступні посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження,
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за освітнім ступенем «магістр» здійснюється на протязі 1,5 року, наприкінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри одержують відповідний диплом й можливість працювати:

 • фахівцями в Державних природоохоронних органах: обласне управління з охорони навколишнього природного середовища, екологічна інспекція, регіональне
 • управління водних ресурсів, обласне управління водного господарства, обласне управління житлово-комунального господарства, обласне управління земельних ресурсів;
 • фахівцями у відділах районних та обласних держадміністрацій та радниками при районних радах депутатів з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • фахівцями-екологами на підприємствах і в організаціях;
 • співробітники науково-дослідних установ в галузі природничих наук;
 • співробітники лабораторій (підприємств, управлінських інстанцій, центрів метрології і сертифікації).

Основними первинними посадами, які може займати магістр-еколог є:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічних досліджень),
 • молодший державний інспектор,
 • державний інспектор інженер інспектор,
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження),
 • консультант в апаратні органи державної влади,
 • інспектор митниці, технік проектування,
 • технолог,
 • технік-лаборант,
 • науковий співробітник,
 • завідувач лабораторії,
 • начальник відділу охорони навколишнього середовища,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • викладач професійного навчально-виховного закладу.

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка інженерів, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями високої якості. З цією метою кафедра проводить підготовку не тільки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища», а й докторів філософії.

Основними задачами, що ставляться кафедрою «Екології та природоохоронних технологій» при навчанні магістрів-екологів інженерного профілю є: надання глибоких знань стосовно екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів довкілля, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень.

Магістр з кваліфікацією «Інженер з охорони навколишнього середовища» може займати наступні первинні посади:

 • інженер з природокористування,
 • інженер з відтворення природних екосистем,
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки,
 • інженер з охорони природних екосистем,
 • інженер-контролер,
 • інженер-лаборант,
 • еколог,
 • експерт з екології,
 • консультант (у певній галузі інженерної справи),
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи),
 • науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи).

Додаткову інформацію про факультет нафти, газу та екології можна знайти на web-сайті www.eeng.onaft.edu.ua.

 

Задати питання