1. Бактерицидна фаза молока. Чинники, які її обумовлюють.

2. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах.

3. Гомогенізація, сутність процесу, способи. Ефективність гомогенізації, режими, чинники, що впливають на процес гомогенізації.

4. Обґрунтування режимів пастеризації молока для різних галузей молочної промисловості.

5. Первинне оброблення молока.

6. Вади сирого молока, які можна виправити, та методи їх виправлення.

7.  Анормальне   молоко, методи визначення, умови приймання, використання і утилізації.

8. Механічне оброблення молока. Способи очищення молока. Фактори, що впливають на процес сепарування молока.

9. Вимоги до молока як сировини для молочної промисловості.

10.  Сутність виробництва вершкового масла збиванням вершків.

11. Технологія пряженого молока.

12. Технологія морозива.

13 Технологія кефіру.

14. Технологія виробництва кисломолочного сиру роздільним способом.

15. Технологія ряжанки.

16. Сутність виробництва вершкового масла перетворенням високожирних вершків.

17. Технологія йогурту.

18. Технологія сметани.

19.Способи сушіння насіння.

20.Вимоги до розчинників при екстрагуванні у олійно-жировій галузі.

21.Способи пресування олійної сировини.

22.Сутність волого-теплового оброблення олійного насіння.

23.Методи очищення олійного насіння.

24.Сутність процесів, то протікають в насінні при зберіганні.

25.Навести класифікацію майонезної продукції.

26. Основні компоненти для виробництва майонезної продукції.

27. Сутність вилучення олії пресуванням.

28.Навести класифікацію методів рафінації жирів.

29. Процеси, що протікають в жирах під час їх харчового псування

30.Описати види, асортимент і призначення мила.

31. Поняття про спреди та маргаринову продукцію.

32. Які органічні сполуки входять до складу косметичних засобів?

33. Поняття про емульсії. Види емульсій.

34. Значення емульгаторів у виробництві косметики.

35. Значення спиртів у виробництві косметики.

36. Природні жири у косметичних засобах.

37. Вищі жирні кислоти у косметичних засобах.

38. Класифікація парфумерно-косметичних засобів.

39. Сполуки, які зумовлюють запах парфумерно-косметичних засобів.

40. Миючі засоби на основі поверхнево-активних речовин.

 

Перелік літературних джерел

1.  Технологія молочних продуктів: підручник / Г. Є. Поліщук, О. В. Грек, Т. А. Скорченко та ін. – К. : НУХТ, 2013. – 502 с.

2. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів: навч. посіб. / О.В. Грек, Т. А. Скорченко. – К. : НУХТ, 2009. — 235 с.

3. Скорченко Т. А. Технологія незбираномолочних продуктів: навч. посіб. / Т.А.Скорченко, Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, О.В.Кочубей. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 264с.

4. Поліщук Г.Є. Технологія морозива / Г.Є. Поліщук, І. С. Ґудзь. – К.: Фірма«ІНКОС», 2008. – 220 с.

5. Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів: довідник: навч. посіб. / О. М. Скарбовійчук, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок, В. Г. Федоров. – К.: НУХТ, 2012. – 311 с.

6. Справочник по производству мороженого / [Оленев Ю.А., Творогова А.А., Казакова Н.В., Соловьева Л.Н.]. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 798 с.

7. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев; Под ред. А.М. Шалыгиной. – М.: КолосС, 2004. – 455 с.

8. Арсеньева Т. П. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептури. Т.4. Мороженое. / Т.П. Арсеньева – СПб.: ГИОРД, 2002. – 184 с.

9. Твердохлеб Г. В. Технология молока и молочных продуктов. / Г.В.Твердохлеб, Р.Ю.Сажинов, Р.И.Раманаускус. – М: ДеЛи принт, 2006. – 616 с.

10. Чагаровський, О.П. Хімія молочної сировини: навч. пос. для студ. вищих навч. закладів/ О. П. Чагаровський, Н. А. Ткаченко, Т. А. Лисогор; – Одеса: «Сімекс–прінт», 2013. – 268 с.

11. Горбатова Г.Г. Биохимия молока и молочных продуктов. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 320с.

12. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т. 3. Сыры / В.В.Кузнецов, Г. Г. Шилер. Под общей ред. Г. Г. Шилера. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 512 с.

13. Технологія жирів та жирозамінників: тексти лекцій для студентів спеціальності 181 "Харчові технології" заочної форми навчання/ Укладач.: Гуменюк О.Л. – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – 130 с.

14. Технологии производства растительных масел //https://www.studmed.ru/science/pischevaya-promyshlennost/fat/vegetable_oils/

Тимченко В.К. Технологія м’яких маргаринів: Навчальний посібник– Харків: НТУ ХПІ, 2002. -  133 с.

15. Пешук Л. В., Бавіка Л. І., Демідов І. М. П 31 Технологія парфумерно-косметичних продуктів. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 376 c.

16. О`Брайен Р. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / Р. О`Брайен: пер. с англ. 2-го изд. В.Д. Широкова, Д.А. Бабейкиной, Н.С. Селивановой, Н.В. Маглы – СПб.: Профессия, 2007. – 752 с.

17. Копейковский В.М. Технология производства растительных масел: Учебное пособие [Текст] / В.М. Копейковский, С.И. Данильчук, Г.И. Арбузова и др. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 416 с.

18. Чумак О.П. Научно-практические основы технологии жиров и жирозаменителей: Учебное пособие [Текст] / О.П. Чумак, Ф.Ф. Гладкий. – Харьков: Курсор, 2006. – 175 с.

Нечаев А.П. Майонезы [Текст]. – СПб.: ГИОРД, 2000. – 73 с.

19. Техника и технологии производства и переработки растительных масел: учебное пособие / С.А. Нагорнов, Д.С. Дворецкий, С.В. Романцова, В.П. Таров. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0964-7.

20.Технология получения растительных масел: Учебное пособие / В.Г. Щербаков. – М.: Колос, 1992. – 207 с. 

21. Акаева Т.К., Петрова С.Н. Основы химии и технологии получения и переработки жиров. Ч.1. Технология получения растительных масел: Учеб. пособие/ ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т; Иваново, 2007. – 124 с.

22. Калошин, Ю. А. Технология и оборудование масложировых предприятий: учеб. / Ю. А. Калошин. –Россия, М.: Академия, 2002. –363 с.

23. Осейко, М. І. Технологія рослинних олій: підруч. / М. І. Осейко; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. –К.: Варта, 2006. –280 с.

24. Пешук, Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : навч. посіб. / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко; Нац. ун-т харч. технол. –К.: ЦУЛ, 2011. –296 с.

25. Максименко В. Природная косметика. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2012. 47 с. ISBN 978-5-367-02147-9

26. Кривова А.Ю., Паронян В.Х. Технология производства парфюмерно-косметических продуктов. М.: ДеЛи принт, 2009. 668 с.

27. Герд Кутц. Косметические крема и эмульсии: Пер. с нем. –Аусбург, 2001. ООО «Фирма Клавель», Издат. дом «Косметика и Медицина». М.: 2004, 267 с.

28. Пашина Г. В. Растения и косметика. Минск: Ураджай, 1993, 352 с.

28. Марголина А. А., Эрнандес Е. И. Новая косметология Том 1. М.: ООО «Фирма Клавель», 2005, 424 с.: ил.

30. Марголина А. А., Эрнандес Е. И. Новая косметология. Косметические средства: ингредиенты, рецептуры, применение. М.: ООО ИД «Косметика и медицина», 2015, 580 с.: ил.

31. Основы косметической химии. Базовые ингредиенты. Том 1. / Под ред. Пучковой Т.В. М.: ООО «Школа косметических химиков», 2017, 304 с.: ил.

32. Самилова Л. В., Пучкова Т. В. Косметическая химия: учеб. издание В 2 ч. Ч. 1: Ингредиенты. М.: ООО «Школа косметичсеких химиков», 2005, 336 с.

33. Вшиков А. А. Основы косметической химии: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф. –пед. ун–та, 2005, 429 с.

34. Аннєнкова Н. Б., Попова Я. А., Бідаш В. І. Парфумерно-косметичні товари: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Держ.закл. «Луган. нац. ун–т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013, 244 с.

35. Башура А. Г., Половко Н. П., Гладух Е. В. и др. Технология косметических и парфюмерных средств: Уч. пособие для студ. фармац. спец. высш. учеб. заведений. Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002, 272 с.

36. Башура А. Г. и др. Аппаратура и блок–схемы производства косметических средств. Харьков: изд–во НФАУ, 2001, 82 с.