Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Комп’ютерні системи та мережі»

 

 

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

 1. Об’єктно-орієнтоване проектування. Поведінка та стан. Екземпляри та класи.
 2. Статичні та динамічні типи даних. Статичні, динамічні змінні.
 3. Класи та методи. Екземпляри класу. Створення, iнiціалiзацiя екземплярів класу.
 4. Які основні підходи до програмування? Чим  відрізняються принципи  побудови програми?
 5. Чим відрізняються чисто об'єктно-орієнтовані і гібридні мови?
 6. В чому переваги і недоліки ООП?
 7. Ключові риси ООП.
 8. Дайте визначення спадкоємства.
 9. Дайте визначення поліморфізму. Типи поліморфізму.
 10. Дайте визначення інкапсуляції.
 11. В якому типі пам'яті зберігаються об'єкти?
 12. Які етапи необхідно виконати для створення об'єкту?
 13. Дайте визначення методу. Які бувають методи?
 14. Визначити області видимості або рівні доступу до полів і методів класів?

 

Рекомендована література

 1. Роберт Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++. 4-е издание. – СПб.: Издательство Питер, 2013. – 928 с.
 2. Пышкин Е. В. Основные концепции и механизмы объектно-ориентированного программирования. – СПб., 2005. – 628 с.
 3. Лисицин Д. В. Объектно-ориентированное программирование : Конспект лекцій. –  Новосибирск, 2010. – 86 с.
 4. Хабибуллин И.  Программирование на языке высокого уровня  C/C++ : Учебное пособие для вузов. – СПб, 2006. – 485 с.
 5. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения. – М: Конкорд, 2008.
 6. Объектно-ориентированное программирование в действии. Пер. с англ. / Бадд Т. – СПб.: Питер, –2007.

 

 

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Схема взаємодії етапів підготовки програми до виконання.
 2. Поняття трансляції. Призначення. Складові частини.
 3. Об'єктні unix-файли і образи виконуваних файлів.
 4. Файли. Поняття, типи. Принцип формування прав доступу до файлів.
 5. Системні структури управління файлами. Схема взаємодії.
 6. Принципи побудови і використання make-файлу. Цілі і макровизначення.
 7. Облік помилкових ситуацій за допомогою структур ОС UNIX. Масив sys_errlist. Обробка  значень змінною errno. Призначення макросу assert().
 8. Поняття змінних оточення. Масив envp[] і змінна environ.
 9. Поняття і призначення системних викликів. Основна відмінність між підпрограмою і системним викликом. Основні ситуації, що призводять до збоїв системних викликів.
 10. Поняття файлового дескриптора. Стандартні потоки. Відповідні дескриптори і змінні.
 11. Системний виклик open. Синтаксис, призначення. Основні прапори. Способи завдання параметра mode.
 12. Системний виклик create. Системний виклик read. Параметри, типи параметрів.
 13. Системний виклик write. Синтаксис, призначення. Опис техніки відкладеного запису.
 14. Системний виклик lseek. Синтаксис, призначення. Параметри, допустимі значення параметрів.
 15. Визначення структури stat. Доступ до даних файлового дескриптора.
 16. Індексний дескриптор. Доступ до даних індексного дескриптора.
 17. Операції над дескрипторами файлів за допомогою функції fcntl.
 18. Функції і системні виклики управління каталогами. Визначення структури dirent.
 19. Функції і системні виклики управління жорсткими посланнями і символічними посланнями.
 20. Логічна організація процесів. Здобуття інформації про процеси. Створення процесу за допомогою сисвиклика fork.
 21. Алгоритм і значення, що повертаються сімейства сисвикликів exec(). Apгyмeнти сімейства сисвикликів exec(). Особливості функціонування сімейства сисвикликів exec().
 22. Аргументи і алгоритм системних викликів waitpid() і wait().
 23. Поняття і способи межпроцесної взаємодії в ОС UNIX .
 24. Поняття сигналу і причини його відправки. Посилка сигналів самому собі і іншим процесам. Варіанти реакції процесу на здобуття сигналу.
 25. Визначення обробника сигналу за допомогою функцій signal і sigaction. Розробка обробників сигналів.
 26. Архітектура операційних систем. Поняття. Основні моделі.
 27. Структура ОС. Функціональні компоненти операційних систем. Функції модулів ядра ОС.
 28. Ресурси операційної системи. Монопольне, спільне і віртуальне використання ресурсів.
 29. Завдання ОС по управлінню ресурсами. Засоби перемикання процесів. Система переривань. Системний таймер. Засоби захисту областей пам'яті.
 30. Поняття процесу. Зв'язок понять процес і програма. Основні функції управління процесами і потоками.
 31. Діаграма станів процесу. Опис станів процесу.
 32. Поняття образу процесу. Поняття дескриптора процесу. Поняття контексту процесу.
 33. Зв'язок понять процес, потік, волокно. Розділення ресурсів між процесами і потоками.
 34. Реалізація потоків в просторі користувача і в просторі ядра.
 35. Планування. Поняття. Цілі і завдання планування.
 36. Класифікація алгоритмів планування. Динамічні і статичні параметри алгоритмів планування. 
 37. Типи взаємодіючих процесів. Незалежні і конкуруючі процеси.
 38. Проблеми, що виникають при конкуренції процесів. Поняття критичної ситуації і критичної секції.
 39. Стан гонки. Стан взаємоблокування. Стан голодування. Моделювання критичних ситуацій в завданні про філософів, що обідають.  
 40. Умови виключення гонок. Способи забезпечити взаємовиключення.
 41. Необхідні умови взаємоблокування процесів. Способи виявлення тупикової ситуації. 
 42. Способи вирішення проблеми безвиходу. Вирішення проблеми безвиходу за допомогою алгоритму страуса, усунення умови «Mutual exclusion» (взаємне виключення), усунення умови Hold and wait (Утримання ресурсів при чеканні), усунення умови кругового чекання  (Circular wait).
 43. Механізми синхронізації потоків. Семафори, м’ютекси, монітори. 
 44. Ієрархія пам'яті комп'ютера. Три типи адрес пам'яті комп'ютера. Послідовність перетворення адрес пам'яті комп'ютера. Апаратна підтримка перетворення адрес.
 45. Механізми віртуалізації пам'яті. Свопінг, механізм віртуальної пам'яті.
 46. Схеми розподілу пам'яті без використання файлу підкачування. Розподіл фіксованими розділами однакової довжини, фіксованими розділами різної довжини, динамічними розділами, переміщуваними розділами.
 47. Поняття внутрішньої і зовнішньої фрагментації. Об'єднання блоків за допомогою алгоритму парних міток.
 48. Основні концепції сторінкового способу розподілу пам'яті. Свопінг при сторінковому способі розподілу пам'яті. Перетворення адрес при сторінковому способі розподілу пам'яті.
 49. Основні концепції сегментного способу розподілу пам'яті. Свопінг при сегментному способі розподілу пам'яті. Перетворення адрес при сегментному способі розподілу пам'яті.
 50. Локальні і глобальні алгоритми заміщення сторінок пам'яті. Аномалія алгоритму FIFO заміщення сторінок пам'яті.
 51. Загальна модель файлової системи. Архітектура файлової системи. Варіанти структуризації файлової системи.
 52. Способи логічної організації файлів. Неструктурований спосіб, структурований спосіб змішаного типу, структурований спосіб послідовного типу, структурований спосіб індексно-послідовного типу, структурований спосіб індексованого типу, структурований спосіб прямого доступу.

 

 

Рекомендована література

 1. Н.О. Князєва, С.Л. Жуковецька, Н.Ф. Трубина. Системне програмування. Навчальний посібник з грифом МОН.  – Одеса: ВМВ, 2013. – 273 с.
 2. Лав Р. Linux. Системное программирование – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.   
 3. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2008. – 672с.
 4. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, – 2010. – 656 с.
 5. К. Хэвиленд, Д. Грэй, Б. Салама. Системное программирование в UNIX. – M.: ДМК Пресс, – 2000. – 368 с.
 6. Т. Чан. Системное программирование на C++ для Unix. – К.: BHV-Kиeв, – 2010.
 7. М. Митчелл, Д.Оулдем, А.Саммюэл. Программирование для LINUX. Профессиональный подход. – М.: Издательский дом «Вильямс», – 2010.
 8. Моли Б. Unix/Linux: теория и практика программирования. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, – 2004.
 9. Бочкинд М. Программирование для UNIX. 2-е изд. Пере раб. И доп. – М.: Издательско-торговый дом „Русская редакция”; СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, – 2009.
 10. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 1120 с.
 11. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 848 с.

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ

 1. Означення бази даних (БД), транзакції, системи управління базами даних (СУБД), інформаційної системи (ІС).
 2. Перспективи розвитку баз даних.
 3. Трирівнева архітектура СУБД.
 4. Фізична та логічна незалежність СУБД.
 5. Переваги та недоліки реляційної моделі.
 6. Базові поняття реляційної моделі.
 7. Фундаментальні властивості відношень.
 8. Нормальні форми. Нормалізація відношень.
 9. Рекомендації щодо  вибору первинного ключа.
 10. Цілісність сутньостей та посилань. Унікальні та зовнішні ключі.
 11. Мова SQL для програмування реляційних запитів. Призначення мови SQL. Правила запису SQL – операторів.
 12. Запити на створення об’єктів бази даних та зв’язування таблиць бази даних.
 13. Запити на вибірку даних. Задання умов вибірки даних. Сортування даних. Використання  обчислюємих полей в запитах.
 14. Запити на з’єднання та об’єднання таблиць. Багатотабличні  запити.
 15. Запити на додавання, коригування та знищення даних з бази даних.
 16. Режими роботи з базою даних.
 17. Суть технології «клієнт - сервер».
 18. Модель віддаленного управління даними ( FS - модель).
 19. Модель віддаленного доступу до даних ( RDA - модель).
 20. Недоліки дворівневих моделей.
 21. Модель активного сервера БД.
 22. Транзакції. Властивості транзакцій. Моделі транзакцій.
 23.  Етапи проектування баз даних.
 24.  Функціональне проектування баз даних. Побудова функціональної моделі.
 25.  Діаграми потоків даних.
 26.  Побудова діаграм «сутність – зв’язок».
 27.  Використання CASE-засобів при проектуванні баз даних.
 28.  Поняття тригеру, збереженої процедури.

 

 

Рекомендована література

 1. Вохменцева Т.Б. Організація баз даних. Навчальний посібник з грифом МОН. – ОДАХ, 2008, –170 с.
 2. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань. –  К.: ВНУ, 2006.
 3. Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация. ­– С.-Петербург: Питер., 2011. – 304 с.
 4. Конноли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных. Проектирование, реализация, сопровождение. – 2-е издание –  К. СПб.: Издат дом «Вильямс», 2012. –1120 с.
 5. Дейт К. Введение в системы баз данных. – К.М. СПб.: Издательский дом «Вильямс»., – 2000.
 6. Вейскас Д. Эффективная работа в Microsoft Access 2010. – С.-Петербург: Питер,  2010.
 7. Корнеев В.В. Интеллектуальная обработка информации. Базы данных. – М.: ЗАО "Бином",  2011.

 

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ

 1. Основні поняття та визначення експертних систем.
 2. Основні задачі та архітектура експертних систем.  
 3. Об’єктно-орієнтований підхід при створенні експертної системи.
 4. Представлення знань: принципи та методи.
 5. Моделі представлення знань.
 6. Оперативна аналітична обробка даних.
 7. Поняття вимірювання: типи шкал, факти і параметри, ієрархія вимірювань.
 8. Задачі галузі інтелектуальної обробки інформації.
 9. Вирішення завдань таксономії про розробці експертних систем.
 10. Задача кваліметрії.
 11. Задача класифікації.

 

 

Рекомендована література

 1. Сахарова С.В. методичні вказівки до лабораторних робіт  з дисципліни «Експертні системи»  – Одеса. – ОНТУ. – 2014. – 39 с.
 2. Крісілов А.Д. навчально-методичний посібник з дисципліни «Експертні системи»  – Одеса. – ОДАХ. – 2008. – 60 с.
 3. Крісілов А.Д. навчально-методичний посібник до лабораторних робіт з дисципліни «Експертні системи» – Одеса. – ОДАХ. – 2008. – 53 с.
 4. Экспертные системы:состояние и перспективы: Под ред. Д.А. Поспелова. -М.: Наука, 1989. - 150 С.
 5. S.J.Russell, P.Norvig Artificial Intelligence: a modern approach. Prentice Hall, USA, 1995, - p.931
 6. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам: Пер. с англ. -М.: Мир, 1989. -388 С.
 7. Хант Э. Искусственный интеллект -М. Мир, 1978. - 558 С.
 8. Универсальная экспертная система EXPEK PRO 1.5. Руководство пользователя. Одесса, 1996, 100 С.
 9. Приобретение знаний: Пер. с япон./Под ред. С. Осуги, Ю. Саэки. -М.: Мир, 1990. -304 С.
 10. Элти Дж., Кумбс М. Экспертные системы: Концепции и примеры: Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1986. -191 С.
 11. Минский М. Фреймы для представления знаний.-М.:Мир, 1979,151 с
 12. Построение экспертных систем/Под ред. Ф. Хейес-Рота, Д. Уотермана, Д. Лената. -М.: Мир, 1987. 434 С.
 13. Экспертные системы. Принципы работы и примеры: Пер. с англ./Под ред. Р. Форсайта. -М.: Радио и связь, 1987. -224 С.

 

 

РОЗДІЛ 5. ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

 1. Основні поняття об’єктно-орієнтованого підходу
 2. Переваги застосування об’єктно-орієнтованого підходу при вирішенні інженерних задач
 3. Основні принципи об’єктно-орієнтованого підходу при вирішенні інженерних задач
 4. Основні типи відносин між класами та об’єктами
 5. Представлення відносин між об’єктами та класами у вигляді UML-діаграм
 6. Діаграми класів, прецедентів, станів, діяльності, послідовності дій, компонентів, розгортання.
 7. Поняття прецедент, варіант використання, актор.

 

 

Рекомендована література

 1. Вайсфельд М. Объектно-ориентированное мышление / Вайсфельд М. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с.
 2. Кнут Д. Искусство программирования, том 1, выпуск 1. MMIX – RISC-компьютер для нового тысячелетия / Кнут Д. – М.: «Вильямс», 2006. – 160 с.
 3. Кнут Д. Искусство программирования, том 2. Получисленные методы / Кнут Д.  – М.: «Вильямс», 2007. – 832 с.
 4. Кнут Д. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск /  Кнут Д. – М.: «Вильямс», 2007. – 824 с.
 5. Кнут Д. Искусство программирования, том 4, A. Комбинаторные алгоритмы, часть 1 / Кнут Д. – М.: «Вильямс», 2013. – 960 с.
 6. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / Буч Г. – М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2008. – 720 с.

 

 

РОЗДІЛ 6. КОНВЕРГЕНЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

1. Основні поняття інформаційних мереж.

2. Особливості та переваги застосування моделі взаємодії відкритих систем.

3. Поняття: «Протокол», «Інтерфейс», «Інформатизація», «Еталонна точка», «Користувач».

4. Основні етапи еволюції інформаційних мереж.

5. Принципи сегментації інформаційних мереж.

6. Особливості сучасних інфокомунікацій.

7. Проблеми забезпечення якості обслуговування.

8. Особливості реалізації та понять конвергенції та інтеграції в інфокомунікаціях.

9. Поняття мереж наступного покоління.

10. Поняття «Інфосфера» і шляхи її створення.

 

 

Рекомендована література

 1. Сети и системы телекоммуникаций / Захарченко Н.В. Гайворонская Г.С. Ещенко А.И. и др. –  Киев, Техника, 2000, Т.1. – 304 с.
 2. Гайворонская Г.С. Проводные информационные технологии / Гайворонская Г.С.  – Одесса, ОГАХ, 2006. – 108 с.
 3. Гайворонська Г.С. Інфокомуникації та інфокомунікаційні послуги / Гайворонська Г.С. – Одеса: ОДАХ, 2008. – 79 с.
 4. Гайворонська Г.С. Режими переносу інформації та мережна архітектура інформаційних мереж / Гайворонська Г.С. – Одеса: ОДАХ, 2008. – 116 с.
 5. Теория сетей связи / Под ред. В. Н. Рогинского –М.:Радио и связь, 1981. – 192 с.
 6. В. Столлингс. Современные компьютерные сети / В. Столлингс. – [2-е изд.] – СПб.: Питер, 2003. – 783 с.
 7. Соколов Н. А. Телекоммуникационные сети. Монография в 4-х главах. / Н. А. Соколов – М.: Альварес Паблишинг, 2004.
 8. Гулевич Д.С. Сети связи следующего поколения: Учебное пособие / Гулевич Д.С. – М.: Интернет-Университет Информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 183 с.
 9. Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и организации / Бакланов И.Г.; под ред. Ю.Н. Чернышова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 400 с.
 10. Гайворонская Г.С. Технологии информационных сетей. Учебник для ВУЗов. Одесса, 2008. – 380 с.

 

 

РОЗДІЛ 7. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

 1. Поняття інфокомунікацій та інформаційних технологій та основна відмінність між ними.
 2. Основні параметри надання інформаційно-комунікаційних послуг
 3. Стандартна модель процесу передачі інформації, її основні елементи, їх призначення та функції.
 4. Суть, мета, призначення і функції управління мережею.
 5. Сукупність загальних показників, що визначають якість обслуговування згідно рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку.
 6. Загальні вимоги до інформаційних мереж.
 7. Поняття платформи надання послуг та пояснення яким чином вона повинна бути реалізована для надання послуг, які передбачені у мережі, що проектується.
 8. Принципи поетапного створення мереж доступу та обґрунтування задач, які необхідно розв’язати для реалізації кожного етапу.
 9. Визначення та аналіз вхідних параметрів, які необхідні для проектування інформаційних мереж.
 10. Параметри інформаційно-комунікаційних послуг, що є вихідними для визначення інтенсивності навантаження лінії або вузла мережі.
 11. Поняття та відмінності топологічної структури мережі, структурної та функціональної схем мереж, які проектуються

 

 

Рекомендована література

 1. Захарченко H.B. Информационные сети: учеб. пособие / H.B. Захарченко, Г.С. Гайворонская, А.И. Ещенко. – Одесса: УГАС, 1999. – 120 с.
 2. Гайворонская Г.С. Основные рекомендации МСЭ по информационным сетям: учеб. пособие/ – Одесса: УГАС, 2000. – 86 с.
 3. Захарченко Н.В. Сети и системы телекоммуникаций / Н.В. Захарченко, Г.С. Гайворонская, А.И. Ещенко и др. – Киев: Техника, 2000. – Т.1. – 304 с.
 4. Гайворонская Г.С. Инфокоммуникации: учеб. пособие. – Одесса: ОГАХ, 2006. – 86 с.
 5. Гайворонская Г.С. Проводные информационные технологи: учеб. пособие  – Одесса: ОГАХ, 2006. – 108 с.
 6. Гайворонская Г.С. Концепция пользовательского доступа: учеб. пособие. – Одесса: ОДАХ, 2008. – 108 с.
 7. Гайворонская Г.С. Технологии информационных сетей: учебник для ВУЗов . – Одесса, 2008. – 380 с.
 8. Гайворонская Г.С. Учебное пособие. Сети и системы абонентского доступа Часть 1 Технология информационных систем – Одесса: ОДАХ, 2008. – 363 с.
 9. Гайворонская Г.С. Учебное пособие по дисциплине «Системы доступа пользователя». Часть 1 Структура и функции сети доступа пользователя. – Одесса: ОДАХ, 2008. – 67 с.
 10. Гайворонская Г.С. Учебное пособие по дисциплине «Системы доступа пользователя». Часть 2 Стандартизованные интерфейсы и протоколы доступа. – Одесса: ОДАХ, 2008. – 48 с.
 11. Гайворонская Г.С. Учебное пособие по дисциплине «Системы доступа пользователя». Часть 3 Технологии доступа по существующим абонентским линиям. – Одесса: ОДАХ, 2008. – 90 с.

 

 

 

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

 

 

РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

 1. Об’єктно-орієнтоване проектування. Поведінка та стан. Екземпляри та класи.
 2. Статичні та динамічні типи даних. Статичні, динамічні змінні.
 3. Класи та методи. Екземпляри класу. Створення, iнiціалiзацiя екземплярів класу.
 4. Які основні підходи до програмування? Чим  відрізняються принципи  побудови програми?
 5. Чим відрізняються чисто об'єктно-орієнтовані і гібридні мови?
 6. В чому переваги і недоліки ООП?
 7. Ключові риси ООП.
 8. Дайте визначення спадкоємства.
 9. Дайте визначення поліморфізму. Типи поліморфізму.
 10. Дайте визначення інкапсуляції.
 11. В якому типі пам'яті зберігаються об'єкти?
 12. Які етапи необхідно виконати для створення об'єкту?
 13. Дайте визначення методу. Які бувають методи?
 14. Визначити області видимості або рівні доступу до полів і методів класів?

 

Рекомендована література

 1. Роберт Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С++. 4-е издание. – СПб.: Издательство Питер, 2013. – 928 с.
 2. Пышкин Е. В. Основные концепции и механизмы объектно-ориентированного программирования. – СПб., 2005. – 628 с.
 3. Лисицин Д. В. Объектно-ориентированное программирование : Конспект лекцій. –  Новосибирск, 2010. – 86 с.
 4. Хабибуллин И.  Программирование на языке высокого уровня  C/C++ : Учебное пособие для вузов. – СПб, 2006. – 485 с.
 5. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения. – М: Конкорд, 2008.
 6. Объектно-ориентированное программирование в действии. Пер. с англ. / Бадд Т. – СПб.: Питер, –2007.

 

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Схема взаємодії етапів підготовки програми до виконання.
 2. Поняття трансляції. Призначення. Складові частини.
 3. Об'єктні unix-файли і образи виконуваних файлів.
 4. Файли. Поняття, типи. Принцип формування прав доступу до файлів.
 5. Системні структури управління файлами. Схема взаємодії.
 6. Принципи побудови і використання make-файлу. Цілі і макровизначення.
 7. Облік помилкових ситуацій за допомогою структур ОС UNIX. Масив sys_errlist. Обробка  значень змінною errno. Призначення макросу assert().
 8. Поняття змінних оточення. Масив envp[] і змінна environ.
 9. Поняття і призначення системних викликів. Основна відмінність між підпрограмою і системним викликом. Основні ситуації, що призводять до збоїв системних викликів.
 10. Поняття файлового дескриптора. Стандартні потоки. Відповідні дескриптори і змінні.
 11. Системний виклик open. Синтаксис, призначення. Основні прапори. Способи завдання параметра mode.
 12. Системний виклик create. Системний виклик read. Параметри, типи параметрів.
 13. Системний виклик write. Синтаксис, призначення. Опис техніки відкладеного запису.
 14. Системний виклик lseek. Синтаксис, призначення. Параметри, допустимі значення параметрів.
 15. Визначення структури stat. Доступ до даних файлового дескриптора.
 16. Індексний дескриптор. Доступ до даних індексного дескриптора.
 17. Операції над дескрипторами файлів за допомогою функції fcntl.
 18. Функції і системні виклики управління каталогами. Визначення структури dirent.
 19. Функції і системні виклики управління жорсткими посланнями і символічними посланнями.
 20. Логічна організація процесів. Здобуття інформації про процеси. Створення процесу за допомогою сисвиклика fork.
 21. Алгоритм і значення, що повертаються сімейства сисвикликів exec(). Apгyмeнти сімейства сисвикликів exec(). Особливості функціонування сімейства сисвикликів exec().
 22. Аргументи і алгоритм системних викликів waitpid() і wait().
 23. Поняття і способи межпроцесної взаємодії в ОС UNIX .
 24. Поняття сигналу і причини його відправки. Посилка сигналів самому собі і іншим процесам. Варіанти реакції процесу на здобуття сигналу.
 25. Визначення обробника сигналу за допомогою функцій signal і sigaction. Розробка обробників сигналів.
 26. Архітектура операційних систем. Поняття. Основні моделі.
 27. Структура ОС. Функціональні компоненти операційних систем. Функції модулів ядра ОС.
 28. Ресурси операційної системи. Монопольне, спільне і віртуальне використання ресурсів.
 29. Завдання ОС по управлінню ресурсами. Засоби перемикання процесів. Система переривань. Системний таймер. Засоби захисту областей пам'яті.
 30. Поняття процесу. Зв'язок понять процес і програма. Основні функції управління процесами і потоками.
 31. Діаграма станів процесу. Опис станів процесу.
 32. Поняття образу процесу. Поняття дескриптора процесу. Поняття контексту процесу.
 33. Зв'язок понять процес, потік, волокно. Розділення ресурсів між процесами і потоками.
 34. Реалізація потоків в просторі користувача і в просторі ядра.
 35. Планування. Поняття. Цілі і завдання планування.
 36. Класифікація алгоритмів планування. Динамічні і статичні параметри алгоритмів планування. 
 37. Типи взаємодіючих процесів. Незалежні і конкуруючі процеси.
 38. Проблеми, що виникають при конкуренції процесів. Поняття критичної ситуації і критичної секції.
 39. Стан гонки. Стан взаємоблокування. Стан голодування. Моделювання критичних ситуацій в завданні про філософів, що обідають. 
 40. Умови виключення гонок. Способи забезпечити взаємовиключення.
 41. Необхідні умови взаємоблокування процесів. Способи виявлення тупикової ситуації. 
 42. Способи вирішення проблеми безвиходу. Вирішення проблеми безвиходу за допомогою алгоритму страуса, усунення умови «Mutual exclusion» (взаємне виключення), усунення умови Hold and wait (Утримання ресурсів при чеканні), усунення умови кругового чекання  (Circular wait).
 43. Механізми синхронізації потоків. Семафори, м’ютекси, монітори. 
 44. Ієрархія пам'яті комп'ютера. Три типи адрес пам'яті комп'ютера. Послідовність перетворення адрес пам'яті комп'ютера. Апаратна підтримка перетворення адрес.
 45. Механізми віртуалізації пам'яті. Свопінг, механізм віртуальної пам'яті.
 46. Схеми розподілу пам'яті без використання файлу підкачування. Розподіл фіксованими розділами однакової довжини, фіксованими розділами різної довжини, динамічними розділами, переміщуваними розділами.
 47. Поняття внутрішньої і зовнішньої фрагментації. Об'єднання блоків за допомогою алгоритму парних міток.
 48. Основні концепції сторінкового способу розподілу пам'яті. Свопінг при сторінковому способі розподілу пам'яті. Перетворення адрес при сторінковому способі розподілу пам'яті.
 49. Основні концепції сегментного способу розподілу пам'яті. Свопінг при сегментному способі розподілу пам'яті. Перетворення адрес при сегментному способі розподілу пам'яті.
 50. Локальні і глобальні алгоритми заміщення сторінок пам'яті. Аномалія алгоритму FIFO заміщення сторінок пам'яті.
 51. Загальна модель файлової системи. Архітектура файлової системи. Варіанти структуризації файлової системи.
 52. Способи логічної організації файлів. Неструктурований спосіб, структурований спосіб змішаного типу, структурований спосіб послідовного типу, структурований спосіб індексно-послідовного типу, структурований спосіб індексованого типу, структурований спосіб прямого доступу.

 

 

Рекомендована література

 1. Н.О. Князєва, С.Л. Жуковецька, Н.Ф. Трубина. Системне програмування. Навчальний посібник з грифом МОН.  – Одеса: ВМВ, 2013. – 273 с.
 2. Лав Р. Linux. Системное программирование – СПб.: Питер, 2010. – 416 с.   
 3. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2008. – 672с.
 4. Робачевский А.М. Операционная система UNIX. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, – 2010. – 656 с.
 5. К. Хэвиленд, Д. Грэй, Б. Салама. Системное программирование в UNIX. – M.: ДМК Пресс, – 2000. – 368 с.
 6. Т. Чан. Системное программирование на C++ для Unix. – К.: BHV-Kиeв, – 2010.
 7. М. Митчелл, Д.Оулдем, А.Саммюэл. Программирование для LINUX. Профессиональный подход. – М.: Издательский дом «Вильямс», – 2010.
 8. Моли Б. Unix/Linux: теория и практика программирования. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, – 2004.
 9. Бочкинд М. Программирование для UNIX. 2-е изд. Пере раб. И доп. – М.: Издательско-торговый дом „Русская редакция”; СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, – 2009.
 10. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 1120 с.
 11. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 848 с.

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ

 1. Означення бази даних (БД), транзакції, системи управління базами даних (СУБД), інформаційної системи (ІС).
 2. Перспективи розвитку баз даних.
 3. Трирівнева архітектура СУБД.
 4. Фізична та логічна незалежність СУБД.
 5. Переваги та недоліки реляційної моделі.
 6. Базові поняття реляційної моделі.
 7. Фундаментальні властивості відношень.
 8. Нормальні форми. Нормалізація відношень.
 9. Рекомендації щодо  вибору первинного ключа.
 10. Цілісність сутньостей та посилань. Унікальні та зовнішні ключі.
 11. Мова SQL для програмування реляційних запитів. Призначення мови SQL. Правила запису SQL – операторів.
 12. Запити на створення об’єктів бази даних та зв’язування таблиць бази даних.
 13. Запити на вибірку даних. Задання умов вибірки даних. Сортування даних. Використання  обчислюємих полей в запитах.
 14. Запити на з’єднання та об’єднання таблиць. Багатотабличні  запити.
 15. Запити на додавання, коригування та знищення даних з бази даних.
 16. Режими роботи з базою даних.
 17. Суть технології «клієнт - сервер».
 18. Модель віддаленного управління даними ( FS - модель).
 19. Модель віддаленного доступу до даних ( RDA - модель).
 20. Недоліки дворівневих моделей.
 21. Модель активного сервера БД.
 22. Транзакції. Властивості транзакцій. Моделі транзакцій.
 23.  Етапи проектування баз даних.
 24.  Функціональне проектування баз даних. Побудова функціональної моделі.
 25.  Діаграми потоків даних.
 26.  Побудова діаграм «сутність – зв’язок».
 27.  Використання CASE-засобів при проектуванні баз даних.
 28.  Поняття тригеру, збереженої процедури.

 

 

Рекомендована література

 1. Вохменцева Т.Б. Організація баз даних. Навчальний посібник з грифом МОН. – ОДАХ, 2008, –170 с.
 2. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань. –  К.: ВНУ, 2006.
 3. Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация. ­– С.-Петербург: Питер., 2011. – 304 с.
 4. Конноли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных. Проектирование, реализация, сопровождение. – 2-е издание –  К. СПб.: Издат дом «Вильямс», 2012. –1120 с.
 5. Дейт К. Введение в системы баз данных. – К.М. СПб.: Издательский дом «Вильямс»., – 2000.
 6. Вейскас Д. Эффективная работа в Microsoft Access 2010. – С.-Петербург: Питер,  2010.
 7. Корнеев В.В. Интеллектуальная обработка информации. Базы данных. – М.: ЗАО "Бином",  2011.

 

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ОБРАЗІВ

 1. Дайте визначення класифікації, наведіть приклади і перерахуйте області використання завдань класифікації і розпізнавання.
 2. Збір інформації про об'єкт класифікації і етапи проведення збору.
 3. Гіпотеза компактності. Приклади.
 4. Прості алгоритми розпізнавання на основі представлення зображення в виді точок в n-мірном векторному просторі.
 5. Функції схожості, формули.
 6. Найпростіші алгоритми розпізнавання об’єктів із якісними характеристиками.
 7. Штучні нейронні мережі. Види. Структура нейрона, функції активації.
 8. Методи навчання нейронних мереж. Нейронні мережі із зворотнім поширенням помилки.
 9. Методи навчання нейронних мереж. Розпізнавання образів за допомогою нейронних мереж Хемінгу.
 10. Методи навчання нейронних мереж. Розпізнавання образів за допомогою нейронних мереж Кохонена.
 11. Кластерний аналіз і вирішувані завдання, моно- і політетичний підходи.
 12. Основи обробки зображень.
 13. Дайте визначення розпізнаванню образів, прецеденту. Ознаки класифікатори, приклад.
 14. Методи напівавтоматичного навчання.
 15. Основні мета та завдання “комп’ютерного зору”.

 

Рекомендована література

 1. Фомин Я. А. Распознавание образов: теория и применения. – 2-е изд. – М.: ФАЗИС, 2012. – 429 с.
 2. Горелик А. Л., Скрипкин В. А. Методы распознавания. – 4-е изд. – М.: Высшая школа, 2014. – 262 с.
 3. О.Г. Руденко, Е.В. Бодянський.  Штучні нейронні мережі. Навчальний посібник. – Харків, 2006. 
 4. http://abc.vvsu.ru/Books/Metody_r/page0005.asp
 5. Фу К. Структурные методы в распознавании образов. ­– М.: Мир, 1977.
 6. Ту Дж, Гонсалес Р.. Принципы распознавания образов. – М.: Мир, 1978.

 

 

РОЗДІЛ 5. КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА

 1. Опишіть загальну матрицю перетворення 3D зображень.
 2. Опишіть загальну матрицю перетворення 2D зображень.
 3. Однорідне координатне відтворення. Однорідна координата, її призначення.
 4. Чинники підвищення наочності 3D зображень.
 5. Алгоритм відсікання.
 6. Побудова перспективної проекції.
 7. Представлення ліній і точок.
 8. Побудова стереоскопічної проекції.
 9. Монокулярні і бінокулярні підказки.
 10. Перетворення середини відрізку.
 11. Паралельні лінії і їх перетворення.
 12. Двовимірна зміна масштабу.

 

Рекомендована література

 1. В. Порев. "Компьютерная графика" – М.: Сп-б, Киев, Издательский Дом «Вильямс», 2012. – 432 c.
 2. Э. Эйнджел. "Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL"– 2-е издание – М.: Мир, 2013. – 592 c.
 3. Фоли Дж. Основы интерактивной машинной графики [ в 2-х т.] / Дж. Фоли,  А. вэн Дэм. – М.: Мир, 1985. – 368с.
 4. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. – М.: Мир, 2001. – 604 с.
 5. Васильев В.Е., Морозов А.В. Компьютерная графика: Учеб. пособие. – СПб.: СЗТУ, 2005. – 101 с.
 6. Божко А. Компьютерная графика /  А. Божко, Д.М. Жук, В.Б. Маничев. – МГТУ им. Баумана, 2007. – 392 с.
 7. Залогова Л.А. Компьютерная графика / Л.А. Залогова. – М.: БИНОМ, 2008. – 350 с.