Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет економіки, бізнесу і контролю

Факультет економіки, бізнесу і контролюДекан
д.е.н.,проф.
Купріна Наталія Михайлівна,
ауд. А-219,
тел. 712-41-45


Сайт факультета

       У цей час попит на добре підготовлених фахівців у галузі економіки досить високий, незважаючи на те, що їх готовлять чи не в кожному ЗВО. Швидка зміна економічної ситуації, входження на український ринок іноземних фірм породжують традиційно великий попит на працівників економічних спеціальностей, особливо це актуально для харчової промисловості, яка стабільно працює навіть під час фінансово-економічної та глобальної криз, тому підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, підприємництва та торгівлі, обліку, фінансів, аудиту не тільки не втрачає свого значення, але й набуває особливого сенсу під час розвитку економіки та інфраструктури в регіонах України, бізнесу та цифрових технологій і операцій в економіці.

      Економічний факультет ОНТУ почав підготовку інженерів-економістів в 1933 році, з тих пор підготовлено велика кількість фахівців з різних економічних спеціальностей, у тому числі понад 300 фахівців для країн Африки, Азії та Близького Сходу. У зв´язку зі змінами у навчальних планах підготовки фахівців економічного спрямування у 2003 році було змінено назву інженерно-економічного факультету на факультет економіки, менеджменту і бізнесу, а з 2009 року, у зв´язку з передачею студентів заочної форми навчання в профільні деканати, факультет розділився на два факультету економічного профілю: факультет економіки та бізнесу і факультет менеджменту та маркетингу. З вересня 2011 року факультет носить назву факультет економіки, бізнесу та контролю.

       Сьогодні факультет економіки, бізнесу і контролю проводить підготовку студентів ступені вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Всі спеціальності акредитовані по вищому, IV-у рівню, на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки) за денною та заочною формами навчання. 

       Отримати диплом магістра можливо за всіма магістерськими програмами (1 рік 4 місяця): за денною та заочною формами навчання, які є дуже популярні та затребувані в теперішній час. Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на підставі договору-контракту, який укладається з підприємствами, установами та фізичними особами. 

       У 2011 році у нас вперше відкрита скорочена трирічна програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів, що мають диплом молодшого спеціаліста. Така підготовка можлива за всіма спеціальностями, за якими навчаються студенти на факультеті, як на денної, так і на заочної формі навчання.

З 2014 року на факультеті здійснюється дворічна підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів за інтегрованими планами для студентів-випускників спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг»,  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» тощо.
       Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на підставі договору-контракту на навчання та надання освітньої послуги, який укладається з підприємствами, установами та фізичними особами. 

Спеціальність «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і аудит» традиційно популярна, і це не випадково. Жодне підприємство не може обійтися без бухгалтера, внутрішнього аудитора, спеціалістів з обліку та податковому обліку. Сьогодні його праця не тільки потрібна, але й добре оплачується.

У більшості країн миру, незважаючи на насиченість ринку праці бухгалтерами, аудиторами, внутрішніми контролерами, відбувається їх випереджальне зростання стосовно інших спеціальностей. Робота бухгалтера перетворилася з монотонної у творчу. Бухгалтерський облік сьогодні – це інформаційна система, що відображає  стан і рух майна, розрахунків і зобов´язань, фінансових результатів. Наші випускники мають навички роботи в області фінансово-економічного аналізу, бухгалтерського управлінського, фінансового та податкового обліку, оподатковування бізнесу, аудиту та методики його проведення, не тільки в сфері промислового виробництва, але й в області комерційних послуг, фінансів та торгівлі, у сфері малого підприємництва будь-якої галузі, в діяльності контролюючих структур. Важливість і необхідність таких знань диктується широким розвитком в Україні сфери бізнесу, в тому числі малого бізнесу, підйомом і розвитком виробництва в харчовій промисловості, відродженням наукового і виробничого потенціалу України, що відкриває перед нашими випускниками широкі можливості          

 

         

Такі зміни у розвитку економіки України та підприємств, сучасний розвиток Одеської області як туристичного, так й рекреаційного регіону,  розвиток цифрових технологій в економіці, обліку та контролю, а також за вимогою роботодавців у висококваліфікованих кадрах з новими професійними  компетенціями та навичками сприяло відкриттю нових освітньо-професійних програм у 2021 році:

1.  ОПП «Діджитал-облік і контроль».

Сучасні вимоги ринку та його розвиток потребували  підготовки фахівців, які зможуть управляти електронними грошовими коштами, цифровими економічними та бізнес-процесами, що потребує висококваліфікованих аналітиків для реального, фінансового та IT – секторів економіки, в економічній сфері та продажу товару, якій охоплює банки та інші фінансові підприємства, транснаціональні корпорації, холдинги, торгівельні підприємства (в тому числі продаж товарів, робіт, послух через інтернет-мережи), управління експортно-імпортними операціями підприємств; зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Томі необхідні фахівці зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування», які мають професійні компетенції з організації діджитал-обліку, внутрішнього комп’ютерного аудиту, зовнішнього аудиту та інших видів контролю, оподаткуванню на підприємствах державної сфери, підприємницької діяльності, торгівлі та банківської сфери і фінансових установ, що базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях.

 

                 

 

           

 

2.    ОПП «Облік і аудит в готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі».

Сучасний стан розвитку Одеської області, як туристичного регіону, та інших областей України, потребує специфічних професійних компетенцій  та знань особливих програм та програмних продуктів для фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в сфері фінансів, управлінського та фінансового обліку, методики проведення аудиту та економічного аналізу, оподаткування, калькулювання та формування документів та фінансової звітності в готельно-ресторанному бізнесу, яких стабільно працює та швидко розвивається.

           

      

Випускники освітньо-професійної «Облік і оподаткування» працюють на посадах:

 
 • керівників підприємств;
 • керівників аудиторських фірм;
 • власників малого бізнесу;
 • завідувачів економічних секторів підприємств;
 • головних бухгалтерів;
 • фінансових директорів;
 • бухгалтерів, бухгалтерів-касирів;
 • фахівців з оціночної діяльності, працівників з купівлі та продажу нерухомості;
 • фінансових менеджерів;
 • фінансистів;
 • аудиторів-експертів, внутрішніх аудиторів
 • судово-бухгалтерських експертів;
 • радників з оптимізації оподаткування та фінансових питань;
 • інспекторів-ревізорів, державних фінансових інспекторів;  експертів-аналітиків фіскальної служби;
 • співробітників відділів із боротьби з економічними злочинами;
 • статистиків
 •  наукових співробітників;
 • фінансових аналітиків, фахівців з оцінки бізнесу тощо
 
    Спеціальність 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» – це, насамперед, фундаментальна підготовка і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. «Економіка підприємства» – найпоширеніша економічна освітньо-професійна програма на ринку праці нашої країни. Кожне технічне, технологічне, організаційне або управлінське рішення на підприємстві має потребу в надійному економічному обґрунтуванні і постійному економічному моніторингу за його впровадженням і виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що захищає його від технічних, ринкових або фінансових потрясінь. У кризових ситуаціях вони відіграють роль економічного адвоката для менеджерів найвищого рівня, забезпечують конкурентоспроможність та ефективність діяльності підприємств та бізнесу. Особливо актуальними дані фахівці є для підприємств харчової промисловості та агропромислового бізнесу, яких стабільно працює та швидко розвивається. 3 2021 року за спеціальністю 051 «Економіка» на факультеті навчаються студенти за освітніми програмами: 
 1. ОПП «Економіка підприємства» – класична та теоретична економіка: економіка підприємства, економічний консалтинг, адаптація підприємств та управління кризами, адаптивне моделювання економічних процесів, оцінка ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств, інноваційна економіка, економічна психологія, управління ризиками підприємства (ризикологія), економічного обґрунтування нових проектів та розвитку бізнесу. Також в даний час першочергового значення набувають питання інвестиційної привабливості харчових виробництв, необхідності їх грамотної оцінки, залучення фінансових інвестицій, організації ефективних експортно-імпортних операцій.

           

 1. ОПП «Економіка готельно-ресторанного бізнесу».

На факультеті проводиться постійний моніторинг популярності економічних спеціальностей серед абітурієнтів, а також відслідковуються сучасні потреби різних галузей промисловості України у фахівцях економічного профілю. Так, за рекомендаціями ЮНЕСКО в Україні туризм, готельний та ресторанний бізнес визнані тими сферами, які потребують пріоритетного розвитку, що вимагає підготовки відповідних професійних кадрів, спеціалістів з знання економіки, фінансів, забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності готельно-ресторанного бізнесу та реалізації і економічного обґрунтування нових проектів даної сфери. У зв´язку з гострою необхідністю підготовки фахівців у цих галузях на факультеті в 2021 році відкрито нову освітню програму підготовки «Економіка готельно-ресторанного бізнесу».

          

     

       

 

Випускники  спеціальності «Економіка» працюють на посадах:

 • керівники підприємств директори філій;
 • управляючі та власники ресторанного бізнесу;
 • управляючі  та власники готельним бізнесом;
 • заступники керівника з економки та економічних питань;
 • керівники та власники підприємств;
 • власники малого бізнесу;
 • економісти з планування; консультанти з ефективності інвестиційних проектів, консультанти з ефективності інноваційних проектів;
 • консультанти з управління ефективністю діяльності підприємства та її оцінювання;
 • економісти, спеціалісти в області економічного консалтингу;
 • бізнес-консультанти, працівники великого бізнесу та агрохолдінгів економічного профілю;
 • економісти з питань управління проектами, спеціалісти з управління ризиками підприємства;
 • спеціалісти з управління ринками та прогнозування кон’юнктури ринків;
 • головні економісти підприємств, економісти з нормування праці;
 • начальники бюро (цехів),
 • начальники планово-економічних відділів тощо.

 
 1. ОПП «Економічна та продовольча безпека».

Безпека – це одна з характеристик сучасного життя. Забезпечення економічної та продовольчої безпеки – це одна з умов існування та розвитку держави, регіону, підприємства, бізнесу, особи. Це особливе мислення керівника, який прагне сталого розвитку підприємства, ефективного та конкурентоспроможного бізнесу, швидкої реакції на агресивну зміну факторів зовнішнього середовища, забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємств. Контроль випуску якісних продуктів харчування, проведення їх сертифікації та контроль за якістю імпортних продуктів харчування, які імпортуються до України, забезпечення населення якісними харчовими продуктами, потребує знань та професійних компетенцій фахівців, які забезпечують продовольчу безпеку країни, регіону та ефективну роботу торгівельних підприємств та агропромислової сфери, тому знання з фінансово-економічної та продовольчої безпеки мають значення та попит на таких фахівців в Україні та регіонах.

Випускники  ОПП «Економічна та продовольча безпека» можуть працювати

в системі державного та недержавного секторів національної економіки, а

саме в:

 

 • Службі безпеки України;
 • Державній фіскальній службі України;
 • Державній аудиторській службі України;
 • Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • Фонді державного майна України;
 • Державній казначейській службі України;
 • Департаменті протидії злочинності МВС України;
 • на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності та видів

діяльності, у тому числі промислових та торгівельних; з надання фінансових,

банківських, юридичних та інших послуг; з охоронним профілем діяльності;

діяльності пов’язаною з інформаційним забезпеченням та наданням

інформаційних послуг (інформаційні агенції, спеціалізовані друковані видання,

інформаційно-аналітичні служби, управління, департаменти тощо).

 

Випускники ОПП «Економічна та продовольча безпека» працюють на посадах в органах державної влади, в організаціях та установах різних форм власності та сфер діяльності:

 • керівник підприємства;
 • заступник керівника, начальник або завідувач відділу з питань продовольчої та фінансово-економічної безпеки;
 • менеджер з організації консультативних послуг в сфер і забезпечення фінансово-економічної безпеки;
 • професіонал, фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • аналітик з фінансово-економічної безпеки
 • ризик-менеджер;
 • експерт, консультанті з управління безпекою ведення бізнесу, конкурентної розвідки;
 • фахівець з організації майнової та особистої безпеки;
 • державний фінансовий інспектор, інспектор, контролер, працівник контрольно-ревізійних органів;
 • співробітник правоохоронних органів (боротьба з економічною злочинністю);
 • науковий співробітник-консультант (фінансово економічна безпека підприємств, установ та організацій) тощо.
 

           

  

Розвиток ринкових відносин не можливе без фахівців з підприємницької діяльності у сфері виробництва,  організації торгівлі та послуг, тому факультет з 2021 року випускає фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Розвиток біржової діяльності в Україні  потребує у фахівців з економічної освітою з додатковими професійними компетенціями в даній сфері, особливо це важливо для агропромислової сфери та реалізації сировині для виробництва харчових продуктів. Сфера торгівлі, в тому числі продуктами харчування, існує вже багато сторічь та активно розвивається, а підприємництво у сфері виробництва харчових продуктів існує й у періоди глобальних фінансово-економічних криз, тому освітньо-професійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» традиційно популярна та має попит у роботодавців у даних фахівцях.

Випускники ОПП «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» мають право займати наступні посади у наступних сферах та галузях:

 • підприємствах будь-яких форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
 • агентствах з реклами, маркетингових досліджень, нерухомості;
 • інвестиційних, майнових та пенсійних фондах;
 • страхових, консалтингових фірмах;
 • сфері міжнародної торгівлі, туризму;
 • дилерських та брокерських компаніях;
 • товарних та фондових біржах.

 

  

 Випускники даної освітньої програми «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» працюють на посадах:

 • керівник та власник підприємства малого бізнесу за видами економічної діяльності;
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • керівник підприємства з надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо);
 • керівник малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.
 • керівник та власник торгівельного підприємства;
 • завідувач торговельного залу;
 • працівник торговельного залу
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • торговельний брокер (маклер) та торгівельний консультант.

 

Для забезпечення навчального процесу та підготовки фахівців з економічних спеціальностей в академії працює обчислювальний комп'ютерний центр, підготовка фахівців за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» базується на використанні комп'ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки, обробки економічної інформації, прийняття управлінських рішень та виконання курсових та кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістров. Кожна з випускових кафедр – Економіки промисловості, Обліку та аудиту, Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Цифрових технологій фінансових операцій та має власний сучасний комп’ютерний клас для викладання професійних дисциплін та практичної підготовки студентів. 

       В умовах економічної конкуренції дуже важливо навчити фахівців приймати оптимальні рішення в економіці, обліку і контролі діяльності підприємства, передбачати ефективність різних варіантів цих рішень, обґрунтовувати їх тактично і стратегічно, здійснювати постійний контроль за дотриманням законодавчих положень, орієнтувати фахівців на виявлення резервів і шляхів забезпечення стабільної прибутку. Для успішного виконання випускниками своїх професійних обов´язків факультет дає глибокі знання з основних напрямків економічної теорії, організації та управління виробництвом, інформаційної культурі, ділових комунікацій та діловому спілкуванню, економіки, бухгалтерського обліку, фінансово-економічного та управлінського аналізу, оподаткуванню та адмініструванню податками, контролю, використання діджитал-технологій, основам та практичним навичкам підприємництва, організації й особливостям економіки, бухгалтерського обліку і аудиту в торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі, вмінню вчитися новому в умовах постійних змін соціально-економічних умов діяльності підприємств.

Викладачі факультету пройшли стажування у Польщі, Болгарії з напряму «Сучасне підприємництво: конкурентоспроможність, інвестиції, ризики, облік і логістика», на провідних підприємствах харчової промисловості, вивчають та впроваджують в викладацьку діяльність зарубіжний досвід в професійної сфері та підготовкі фахівців з економічних спеціальностей.

Професорсько-викладацький склад факультету вважає, що участь студентів у науково-дослідній роботі є значним фактором поглиблення і творчого опанування навчального матеріалу. Результати таких досліджень знаходять відображення в доповідях на наукових конференціях, в курсових, кваліфікаційних роботах бакалаврів магістрів, у наукових статтях. Студенти факультету економіки, бізнесу і контролю займали перші і призові місця в Україні в студентських олімпіадах та конференціях з обліку та аудиту, статистиці, менеджменту та економіки. Так, в 2015 р у ІІ турі Всеукраїнській олімпіаді зі спеціалізації «Облік і аудит» - студентка 4 курсу даної спеціальності факультету Анастасія Пастир. У 2017 році студентки 4 курсу спеціалізації «Економіка підприємства» Шувалова Анастасія та Мініна Вікторія стали переможцями фіналу Всеукраїнського студентського конкурсу «Фінансова грамотність» та отримали призовий фонд у 9000 грн на організацію свого малого бізнесу, а друга команда студентів спеціалізації «Облік і оподаткування» також увійшла в фінал даного конкурсу з 10 фіналістів з ЗВО України. Студентка Приймак Вікторія отримала диплом ІІІ ступеню серед бакалаврських робіт у Всеукраїнському конкурсі студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» у 2018 році, де переможцями стали 11 студентів в Україні. 

        Переможцями Міжнародного конкурсу наукових студентських робіт «Black Sea Science» стали: магістри спеціальності «Економіка» Мініна Вікторія та Федорова Тетяна у 2018 році, а у 2019– студентка 4 курсу спеціальності «Економіка» Аун Валерія та магістр спеціальності «Облік і оподаткування» Рудюк Іван, у 2020 році – студентка 4 курсу спеціальності «Економіка» Корікова Анна, а у 2021 році студентки спеціальності «Облік і оподаткування» Величко Ольга та спеціальності «Економіка» – Новікова Ольга.

Навчальний процес на факультеті тісно пов´язаний з промисловими підприємствами: студенти проходять комп’ютерну, технологічну, виробничу, а також переддипломну та дослідницьку практики на провідних підприємствах харчової промисловості, ресторанах, готелях, торгівельних підприємствах і туристичних фірмах Одеської області та України («Вітмарк-Україна», «Шабо», «Дружба СВК», «Миронівський хлібопродукт», «Одесакондитер», «Вознесенський конячний завод», «Шустов», «Гармаш», туристична фірма «Lovetotravel» та інші сучасні підприємства). 

      Ми вміємо не тільки добре вчитися, але і відпочивати – студенти факультету ФЕБіК активно беруть участь у традиційних конкурсах академії «Міс академія», «День першокурсника», команда КВН «Факультет» – переможець кубка мера Одеси тому захоплюючого змаганню; студенти надовго запам´ятають традиційні «Тижня факультету економіки, бізнесу і котнролю», в яких кожен міг виявити свої таланти, розповідаючи про свою професію, кафедрі, факультеті, академії. «Міс Одеса-2010» – студентка нашого факультету Лариса Гержова, титул «Міс ОНТУ» також завоювали наші студентки Каміновская Анастасія та Шувалова Анастісія відповідно. Багато приділяється уваги спорту – у нас є діючі і минулі чемпіони країни, Європи, світу з різних видів спорту, як командним, так і індивідуальним.

      Набуті знання дозволяють випускникам факультету бути конкурентоспроможними на ринку праці порівняно з фахівцями, які закінчили інші вузи за економічними спеціальностями, що в т.ч. пов´язано зі стабільною роботою підприємств харчової промисловості.

      Викладацький корпус факультету в основному складається з наших випускників. На факультеті діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 051 «Економіка», тому підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру ОНТУ, а також аспірантури інших навчальних закладів. Щорічно захищаються кандидатські та докторські дисертації, над науковими дослідженнями працюють всі викладачі випускових кафедр.

             Факультет пишається досягненнями своїх випускників, за їх кар´єрним зростанням, за тим, як набуті знання в академії допомагають у професійній роботі. Наші випускники сьогодні працюють як на підприємствах харчової та переробної галузі, так і в інших галузях, різних структурах бізнесу, у сфері послуг, банках, органах державного управління, податкових органах, туристичних фірмах і у туристичних операторів, в готелях і ресторанах, мають власний бізнес тощо. Разом з цим отримана спеціальність дає можливість читати економічні дисципліни у ЗВО і коледжах України, успішно трудитися в науково-дослідних і проектних інститутах, проходити суворий конкурсний відбір для роботи в закордонних та спільних підприємствах.

УВІЙДИ В КОЛО ЛЮДЕЙ, ЯКІ СЬОГОДНІ ВИЗНАЧАЮТЬ 
ЕКОНОМІЧНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ:
вступайте на факультет економіки, бізнесу та контролю ОНТУ,
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯКОГО ЗАБЕЗПЕЧУТЬ ВАМ КАР'ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ, 
СТАБІЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ДОХІД ТА 
ВМІЮТЬ УПРАВЛЯТИ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ!

 

 

Задати питання