Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет економіки, бізнесу і контролю

Декан
доктор філософії (PhD), доцент
Баранюк Христина Олександрівна,
ауд. А-219,
тел. 712-41-45


Сайт факультета

 

На факультеті економіки, бізнесу і контролю здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за трьома спеціальностями на денній та заочній формі навчання. Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на підставі договору про надання платної освітньої послуги, який укладається з підприємствами, установами або фізичними особами.

Підготовка бакалаврів здійснюється (4 роки) за спеціальностями:

  • 051 «Економіка» - освітні програми:

«Економіка підприємства»

«Економічна та продовольча безпека»

 

  • 071 «Облік і оподаткування» - освітні програми:

 «Облік і аудит»

«Діджитал-облік і контроль»

 

  • 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» - освітня програма:

 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка магістрів здійснюється (1 рік 4 місяця) за спеціальностями:

Історія підготовки інженерів-економістів в ОНТУ розпочалася з 1933 року, з того часу була підготовлена велика кількість фахівців з різних економічних спеціальностей. Підготовка фахівців за спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» базується на використанні комп'ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки і прийняття управлінських рішень. Кожна з випускових кафедр – «Економіки промисловості», «Обліку та аудиту», «Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки», «Цифрових технологій фінансових операцій» - має власний сучасний комп’ютерний клас для викладання професійних дисциплін та практичної підготовки здобувачів, де вони вивчають сучасні програми для розрахунків, аналізу, формування документів та звітності підприємств, оцінювання ринку та конкурентоспроможності, ведення бізнесу та формування власного бізнесу.

На факультеті здійснюється скорочена програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста або молодшого (фахового) бакалавра за всіма спеціальностями на денній та заочній формі навчання.

До складу факультету економіки, бізнесу і контролю увійшли чотири кафедри:

  • Економіки промисловості

(зав. каф. д.е.н., проф. О. І. Павлов);

  • Обліку та аудиту

(зав. каф. д.е.н., проф. В. В. Немченко);

  • Цифрових технологій фінансових операцій

 (зав. каф. д.е.н., проф. Г.О. Ткачук);

  • Економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

(зав. каф. к.е.н., доц. Н.С. Згадова).

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» традиційно популярна: жодне підприємство не може обійтися без бухгалтера, внутрішнього аудитора, спеціалістів з обліку, економічного аналізу, оподаткування та контролю. У більшості країн світу, незважаючи на насиченість ринку праці бухгалтерами, аудиторами, внутрішніми контролерами, відбувається їх випереджальне зростання стосовно інших спеціальностей. Бухгалтерський облік і оподаткування сьогодні – це інформаційна система, що відображає стан і рух майна, розрахунків і зобов´язань, фінансових результатів. Наші випускники мають практичні навички роботи в сфері фінансово-економічного аналізу, бухгалтерського, управлінського, фінансового та податкового обліку, оподатковування бізнесу, аудиту та методики його проведення, не тільки в секторі промислового виробництва, але й комерційних послуг, фінансів та торгівлі, малого підприємництва будь-якої галузі, в діяльності фіскальних служб та контролюючих структур.

Зміни у розвитку економіки України та підприємств, а також за вимогою роботодавців у висококваліфікованих кадрах з новими професійними  компетенціями та навичками сприяло відкриттю нової освітньої програми у 2021 році:

ОП «Діджитал-облік і контроль» – сучасні вимоги ринку та його розвиток потребували  підготовки фахівців, які зможуть управляти електронними грошовими коштами, цифровими економічними та бізнес-процесами, що потребує висококваліфікованих аналітиків для реального, фінансового та IT – секторів економіки, в економічній сфері та продажу товару, якій охоплює банки та інші фінансові підприємства, транснаціональні корпорації, холдинги, торгівельні підприємства (в тому числі продаж товарів, робіт, послуг через інтернет-мережі), управління експортно-імпортними операціями підприємств; зовнішньоекономічної діяльності підприємств тощо.          

          

Спеціальність 051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства» – це, насамперед, фундаментальна підготовка і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності:

ОП «Економіка підприємства» – найпоширеніша економічна освітня програма на ринку праці нашої країни. Кожне технічне, технологічне, організаційне або управлінське рішення на підприємстві має потребу в надійному економічному обґрунтуванні і постійному економічному моніторингу за його впровадженням і виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що захищає його від технічних, ринкових або фінансових потрясінь. У кризових ситуаціях вони відіграють роль економічного адвоката для менеджерів найвищого рівня, забезпечують конкурентоспроможність та ефективність діяльності підприємств та бізнесу. Особливо актуальними дані фахівці є для підприємств харчової промисловості, агропромислового бізнесу та інших галузей економіки.

ОП «Економічна та продовольча безпека» для СВО «Бакалавр»

ОП «Фінансово-економічна безпека» для СВО «Магістр»

Безпека – це одна з характеристик сучасного життя. Забезпечення економічної та продовольчої безпеки – це одна з умов існування та розвитку держави, регіону, підприємства, бізнесу, особи. Це особливе мислення керівника, який прагне сталого розвитку підприємства, ефективного та конкурентоспроможного бізнесу, швидкої реакції на агресивну зміну факторів зовнішнього середовища, забезпечення економічної та фінансової безпеки підприємств. Контроль випуску якісних продуктів харчування, проведення їх сертифікації та контроль за якістю імпортних продуктів харчування, які імпортуються до України, забезпечення населення якісними харчовими продуктами, потребує знань та професійних компетенцій фахівців, які забезпечують продовольчу безпеку країни, регіону та ефективну роботу торгівельних підприємств та агропромислової сфери, тому знання з фінансово-економічної та продовольчої безпеки мають значення та попит на таких фахівців в Україні та регіонах.

 

                   

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» – одна із провідних спеціальностей економічного напряму, яка цілеспрямовано готує фахівців у фінансовій та банківській сферах. Спеціальність є універсальною у часовому просторі. Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

ОП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для СВО «Бакалавр» - спрямована на підготовку висококваліфікованих універсальних фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, є традиційно популярною та має попит серед роботодавців в фінансовому, банківському та страховому секторі економіки.          

 

     

 

Важливість і необхідність таких знань пов’язано з необхідністю підтримки економіки України, забезпечення її економічної та продовольчої безпеки та відновлення у повоєнний період,  підтримки та відбудови сфери бізнесу, зокрема малого бізнесу, підйомом і розвитком виробництва в харчовій промисловості, відродженням наукового і виробничого потенціалу України, що відкриває перед нашими випускниками широкі можливості.

В умовах економічної конкуренції дуже важливо навчити фахівців приймати оптимальні рішення в економіці, обліку і контролі діяльності підприємства, передбачати ефективність різних варіантів цих рішень, обґрунтовувати їх тактично і стратегічно, здійснювати постійний контроль за дотриманням законодавчих положень, орієнтувати фахівців на виявлення резервів і шляхів забезпечення стабільного прибутку. Для успішного виконання випускниками своїх професійних обов´язків факультет дає глибокі знання з основних напрямків економічної теорії, організації та управління виробництвом, інформаційної культури, ділових комунікацій та діловому спілкуванню, економіки, бухгалтерського обліку, фінансово-економічного та управлінського аналізу, оподаткуванню та адмініструванню податками, контролю, використання діджитал-технологій, основам та практичним навичкам підприємництва, організації й особливостям економіки, бухгалтерського обліку і аудиту на підприємствах будь-якої галузі, вмінню вчитися новому в умовах постійних змін соціально-економічних умов діяльності підприємств.

Навчальний процес на факультеті тісно пов’язаний з промисловими підприємствами: здобувачі проходять ознайомчу, виробничу, комплексну практику за фахом, а також дослідницьку практику на провідних підприємствах харчової промисловості, у ресторанах, готелях і туристичних фірмах Одеської області та України: ТОВ «Дружба СВК», ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика», ЗАТ «Одесакондитер», ТОВ «Вознесенський коньячний завод», ПП Фірма «ГАРМАШ», ПрАТ «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів», туристична фірма «Lovetotravel», ПП «Юридичний партнер» та інші сучасні підприємства.

 

Факультет пишається досягненнями своїх випускників, їх кар’єрним зростанням, тим, як набуті знання в університеті допомагають у професійній роботі. Наші випускники сьогодні працюють як на підприємствах харчової та переробної галузі, так і в інших галузях, різних структурах бізнесу, у сфері послуг, банківських установах, органах державного управління, органах фіскальної служби, туристичних фірмах, в готелях і ресторанах, мають власний бізнес тощо. Разом з цим, отримані знання дають можливість викладати економічні дисципліни у ЗВО і коледжах України, успішно працювати в науково-дослідних і проектних інститутах, проходити суворий конкурсний відбір для престижної роботи з високою заробітною платою в вітчизняних та іноземних компаніях.

 

 

 

https://www.onaft.edu.ua/images/connected.gif          Більш докладну інформацію про факультет Ви можете знайти на web-сайті http://febik.ontu.edu.ua/

 

 

           

  1.  

 

 

 

Задати питання