Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування»

 

дисципліна «ПРОЦЕДУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» [1-6]

 1. Організація введення-виведення даних.
 2. Операції інкремента, декремента.
 3. Автоматичне і примусове приведення типів.
 4. Особливості ділення цілочислових значень.
 5. Покажчики. Операція розіменування.
 6. Масиви. Оголошення, ініціалізація.
 7. Введення-виведення одновимірних і двовимірних масивів.
 8. Автоматичне приведення типів.
 9. Операція % - остаток від ділення.

 

дисципліна «КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» [7-14]

 1. Передавання значень в програму через командний рядок.
 2. Створення розріджених масивів.
 3. Регулювання доступу до членів класу.
 4. Статичні дані і статичні методи.
 5. Інтерфейси. Оголошення.
 6. Спадкоємство. Заборона успадкування.
 7. Спадкоємство. Абстрактні класи. Оголошення абстрактного класу.
 8. Спадкоємство. Оголошення класу-нащадка.
 9. Головний клас програми. Оголошення метода main().

 

дисципліна «паралельне та багатопоточне програмування» [15-20]

 1. Процеси. Поняття процесу.
 2. Процеси. Процеси-зомбі.
 3. Процеси. Створення процесу.
 4. Потоки. Завершення роботи потокової функції.
 5. Процеси. Очікування завершення роботи процесу.
 6. Процеси. Діаграма стану процесу.
 7. Права доступу до файлу. Зміна прав доступу в символьній нотації.
 8. Права доступу до файлу. Зміна прав доступу в чисельній нотації. Зв’язок масивів і покажчиків.
 9. Процеси. Планування процесів. Ресурси процесу.

 

 

дисципліна «Комп’ютерна графіка» [21-28]

 1. Моделі кольору.
 2. Базові алгоритми виводу ліній на екран.
 3. Усунення ступеневого ефекту (Antialiasing).
 4. Дизеринг (Dithering).
 5. Афінні перетворення на площині та у просторі.
 6. Моделі опису поверхонь та тіл.
 7. Методи відсікання об’єктів.
 8. Засоби візуалізації 3D моделей.
 9. Трасировка променів.

 

дисципліна «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій»

 1. Вступ. Основні поняття. Інформаційні технології та системи.
 2. Головні властивості та завдання інформаційних систем. Користувачі ІС. Процеси в ІС.
 3. Головні складові корпоративних систем. Класифікація ІС.
 4. Архітектури файл – сервер, клієнт – сервер. Багаторівнева архітектура. Інтернет/ інтранет – технології.
 5. Види забезпечення ІС. Життєвий цикл програмного забезпечення ІС.
 6. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення.
 7. Стандарти проектування програмного забезпечення. Стандарт ISO/IEC – 12207.
 8. Основні відомості про Інтернет. Основи Інтернет технологій.
 9. Проектування інтерфейсу користувача.
 10. Засоби підтримки користувача.
 11. Сучасні засоби захисту інформації та інформаційних систем.
 12. Інформаційні технології при обробці даних.
 13. Сучасні інформаційні технології в різних галузях життєдіяльності людини.
 14. Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях.

 

дисципліна «ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ» [29-32]

 1. Основи аналізу алгоритмів. Найкращий, середній та найгірший випадки при аналізі алгоритмів.
 2. Швидкість зростання складності алгоритму. Ємнісна та часова складність алгоритму. Асимптотичний аналіз зростання часу роботи алгоритму.
 3. Класи складності Р і NP.
 4. Алгоритми пошуку. Послідовний, бінарний пошук. Аналіз алгоритмів.
 5. Алгоритми сортування. Класифікація сортувань (внутрішні, зовнішні, прямі, поліпшені).
 6. Обхід графу. Пошук вглибину (DFS). Пошук ушир (BFS). Оцінка складності алгоритмів.

 

 

 

дисципліна «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ» [33-37]

 1. Інформаційна безпека автоматизованих систем. Інформація як предмет захисту. Властивості інформації.
 2. Класифікація методів криптографічного перетворення інформації. Симетрична та асиметрична системи.
 3. Традиційні симетричні системи. Основні поняття і терміни. Система шифрування Цезаря. Афінна система Цезаря.
 4. Асиметричні системи. Концепція криптосистеми з відкритим ключем. Односпрямовані функції. Криптосистема шифрування даних RSA.
 5. Електронний цифровий підпис. Односпрямовані хеш-функції.

 

дисципліна «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ» [38-40]

 1. Етапи дослідження операцій. Побудова математичної моделі. Поняття: області припустимих розв’язків, припустимого плану, оптимального плану.
 2. Лінійне програмування. Графічний метод розв'язання задач лінійного програмування. Геометрична інтерпретація.
 3. Симплексний метод. Симплекс-алгоритм і його етапи.
 4. Транспортна задача. Основні визначення та формалізований опис задачі оптимізації плану перевезень.

 

дисципліна «Основи автоматизації проектування складних об’єктів та систем» [41-44]

 1. Системний аналіз та системне проектування складних систем. Складові системного підходу.
 2. Системний підхід до проектування. Принципи і задачі проектування.
 3. Проектні критерії системного проектування.
 4. Стратегія проектування складних систем.
 5. Системний підхід до автоматизації проектування та створення САПР.
 6. Моделювання. Класифікація методів моделювання. Рівні моделювання.
 7. Моделі складних систем у задачах автоматизованого проектування.
 8. Логічна схема задач системного проектування.
 9. Технологічна операція проектування, технологічна мережа проектування.

 

дисципліна «Організація баз даних та знань» [45-50]

 1. Системи баз даних. Основні поняття й архітектура.
 2. Основні поняття реляційної моделі даних: відношення, атрибут, кортеж, реляційні ключі.
 3. Цілісність даних. Типи зв’язків між таблицями.
 4. Теорія нормалізації реляційної моделі даних.
 5. Виконання запитів. Операції над схемою БД.
 6. Засоби маніпулювання даними. Засоби пошуку даних. Сортування. Використання арифметичних та логічних операторів у запитах.
 7. Використання агрегатних функцій. Групування даних.

 

дисципліна «методи та системи штучного інтелекту» [51-53]

 1. Основні принципи та напрями штучного інтелекту.
 2. Алгоритми пошуку у просторі рішень.
 3. Дані та знання. Методи отримання знань.
 4. Експертні системи.
 5. Моделі представлення знань.
 6. Стратегії логічного висновку.
 7. Нечітка логіка.
 8. Нейронні мережі. Задачі, що вирішуються за допомогою нейронних мереж.
 9. Принципи побудови нейронних мереж. Функції активації.
 10. Генетичні алгоритми.

 

дисципліна «Системний аналіз проектування комп’ютерних інформаційних систем»

 1. Експертиза. Види експертів.
 2. Системо-технічний комплекс.
 3. Правила створення програмного продукту. Кольорові моделі.
 4. Поняття команди. Концепція Белбіна.
 5. Основні формули системного аналізу.

 

дисципліна «Математична логіка» [54-63]

 1. Побудова формалізованого числення висловлень і дослідження системи аксіом на незалежність.
 2. Побудова висновків із аксіом.
 3. Побудова висновків із гіпотез.
 4. Теорема о дедукції та ії застосування.
 5. Твірні правила виведення і їх застосування.
 6. Незалежність системи аксіом.
 7. Основні поняття логіки предикатів.
 8. Множина істинності предиката.
 9. Рівносильність і наслідування предикатів.
 10. Формули логіки предикатів, їх інтерпретація та класифікація.
 11. Рівносильність формул логіки предикатів.
 12. Тавтології логіки предикатів.
 13. Рівносильні перетворення формул.
 14. Проблеми розв’язуваності для загальнозначущості і здійсненності формул.
 15. Логічне слідування формул логіки предикатів.
 16. Формалізоване числення предикатів.
 17. Система аксіом.

 

дисципліна «Теорія інформації і кодування» [64-66]

 1. Ентропія дискретних джерел. Дискретні джерела повідомлень.
 2. Вимір інформації. Власна інформація.
 3. Ентропія. Умовна ентропія. Ентропія на повідомлення дискретного стаціонарного джерела.
 4. Постановка задачі рівномірного кодування дискретного джерела. Пряма теорема кодування для дискретного постійного джерела. Зворотна теорема кодування для дискретного постійного джерела.
 5. Пряма теорема познакового нерівномірного кодування. Оптимальний посимвольний код - код Хаффмена. Надмірність коду Хаффмена. Код Шеннона. Кодування для каналів шумом.
 6. Постановка задачі завадостійкого кодування. Моделі каналів. Взаємна інформація. Середня взаємна інформація. Умовна середня взаємна інформація. Теорема про переробку інформації. Інформаційна ємність і пропускна здатність. Зворотна теорема кодування. Обчислення інформаційної ємності каналів без пам'яті. Симетричні канали. Пряма теорема кодування для дискретних постійних каналів.

 

дисципліна «Дискретна математика» [67-73]

 1. Основні поняття алгебри висловлень.
 2. Нормальні форми для формул алгебри висловлень і їхнє застосування.
 3. Поняття булівої функції і властивості булівих функцій.
 4. Спеціальні класи булівих функцій.
 5. Повні системи і функціонально замкнені класи булівих функцій.

 

дисциплінА «Об’єктно-орієнтоване програмування» [74-75]

 1. Основні визначення об’єктно-орієнтованого програмування.
 2. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування.

 

дисципліна «програмування» [76-77]

 1. Поняття алгоритму. Типові алгоритмічні структури управління: послідовність, розгалуження, повторення.
 2. Оператори. Класифікація і призначення операторів.
 3. Умовний оператор як засіб програмування алгоритмічних процесів, які розгалужуються. Вкладені умовні оператори.
 4. Програмування циклічних процесів. Оператори циклу з передумовою і постумовою.
 5. Типи даних, які визначаються користувачем. Заходи створення нових типів: перерахування значень, обмеження діапазону. Перераховуємий і обмежений типи.
 6. Масиви. Засоби описання і доступ до елементів. Використання операторів циклу під час роботи з масивами.
 7. Підпрограми. Процедури і функції. Локальні і глобальні змінні. Області дії імен.
 8. Опис підпрограм. Формальні і фактичні параметри. Способи передачі параметрів.

 

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Швець Н.В. Конспект лекцій з курсу «Процедурне програмування». О.: ОДАХ, 2013. –  85 с.
 2. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Процедурне програмування». О.: ОДАХ, 2013. –  44 с.
 3. Швець Н.В. Посібник до самостійної роботи з курсу «Процедурне програмування».
 4. Шилдт Герберт. Полный справочник по С++. 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 20012.-800 с.
 5. Прата Стивен. Язык программирования С. Лекции и упражнения: Пер. с англ. К.: Издательство «ДиаСофт», 2010.- 432с.
 6. Дейтел Х.М., ДейтелП.Дж. Как программировать на С: Третье издание. Пер. с англ. – М.: ООО Бином-Пресс, 2002. -1168с.
 7. Швець Н.В. Конспект лекцій з курсу «Крос-платформне програмування  програмування». О.: ОДАХ, 2017.
 8. Швець Н.В. Посібник до самостійної роботи з курсу «Крос-платформне програмування». О.: ОДАХ, 2017.
 9. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Крос-платформне  програмування». О.: ОДАХ, 2017.
 10. Шилдт Г. Java. Полное руководство, 8-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – 1104с.
 11. Кунгурцев А.Б. Основи програмування на мові Java. Середовище Net Beans. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Під. ред. Т.В. Ковалюк. – Одеса, 2006. 183 с.
 12. Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java2. –СПб.: БХВ Петербург, 2005. -720с.
 13. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Сантри С.И. Технология программирования на Java2. Кн.1 Графика. Java Beans интерфейс пользователя. – М.: ООО Бином-Пресс, 2003. -560с.
 14. Флэнаген Д. Java в примерах: Справочник. -2е издание. СПб.: Символ-Плюс, 2003. -664с.
 15. Швець Н.В. Конспект лекцій з курсу «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2011. –  142 с.
 16. Швець Н.В. Посібник до самостійної роботи з курсу «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2011. –  75 с.
 17. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2017. –  36 с.
 18. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2017. –  19 с.
 19. Гордеев А. В.,. Молчанов А. Ю Системное программное обеспечение: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 736 с.
 20. Шеховцов В. А. Операційні системи. –К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576 с.
 21. Божко А.Н., Жук Д.М., Маничев В.Б. Компьютерная графика: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Из-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 392 с.
 22. Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 343 с.
 23. Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 560 с.
 24. Пічугін М.Ф. та ін. Комп'ютерна графіка: Навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 346 с.
 25. Порев В.Н. Компьютерная графика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.
 26. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. – М.: Мир, 2001. – 604 с.
 27. Херн, Дональд. Бейкер, М. Паулин. Компьютерная графика и стандарт OpenGL, 3-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2005. – 1168 с.
 28. Эйнджел, Эдвард. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL, 2-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2001. – 592 с.
 29. Макконнелл, Дж. Основы современных алгоритмов / Дж. Макконнелл. – Москва: Техносфера, 2004. – 368 с. – (2-е дополненное издание).
 30. Шаховська Н. Б. Алгоритми і структури даних / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. – Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 216 с. – (Посібник). – (Комп'ютінг).
 31. Ковалюк, Т.В. Алгоритмізація та програмування / Т.В Ковалюк. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 400с. – (Комп'ютінг).
 32. Ковалюк, Т.В. Основи програмування / Т.В Ковалюк. – Київ: Видавнича група ВНV, 2005. – 384с. – (Інформатика).
 33. Плотніков, В.М. Захист інформації в комп’ютерних системах / В.М. Плотніков. – Одесса: ОДАХ, 2008р. – 164 с. – (Навчальний посібник).
 34. Романец, Ю. В. Защита информации в компьютерних системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. – Москва: Радио и связь, 2001. – 367 с. – (2-е изд., перераб. и доп.).
 35. НД ТЗІ 1.1-003-99: Термінологія в області захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.1999. №22.
 36. ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.
 37. Грайворонский, М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М.В Грайворонский, О.М Новіков. – Київ: Видавнича група ВHV, 2009 – 608 с.
 38. Зайченко, Ю.П. Дослідження операцій / Ю.П. Зайченко. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 816с. – (Підручник).
 39. Кузнецов, А.В. Высшая математика: Математическое программирование / А.В. Кузнецов, В.А. Сакович, Н.И. Холод. – Минск.: Высшая школа, 1994. – 286 с. – (Учебник).
 40. Катаренко, А.В. Дослідження операцій / А.В. Катаренко – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 549 с. – (Підручник).
 41. Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів. Навч. Посібник / За ред. Ю.Г.Леги. – К.:Либідь, 2004. – 288с.
 42. Молчанов А.А.  Моделирование и проектирование сложных систем.– Киев.: Выща школа, 1988. – 359 с.
 43. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл. – Вильямс: 2002. – 624 с.
 44. Петров  А.В., Черненький В.М. Проблемы и принципы создания САПР. – М.: Высшая школа, 1990. – 142 с.
 45. Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 121 с.
 46. Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 57 с.
 47.  Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 44 с.
 48.  Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Пакет навчально-методичних матеріалів до проведення комплексної контрольної роботи.  – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 26 с.
 49.  Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів професійного спрямування «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 45 с.
 50. Організація баз даних та знань. Підручник для ВНЗ. /В. В. Пасічнік , В. А. Резніченко - К.:Видавнича група BHV, 2006 - 384 с.
 51. Гаврилова Т. А. , Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем  - Спб: Питер, 2000 – 384 с.
 52. Люгер, Джордж, Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание. – М.: Издательский дом «Вильяс», 2005. – 864 с.
 53. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Интеллектуальные информационные системы. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 424 с.
 54. Шапорев С. Д. Математическая логика. Курс лекций и практических за­нятий. СПб.: БХВ — Петербург, 2005.
 55.  Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник—практикум и решения. Изд—во “Лань”, 1999.
 56. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики. — К.: Наукова дум­ка. — 2002. — 579 с.
 57. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. Дискретна математи­ка: Підручник. — К.: Вища школа, 2002. — 287 с.
 58. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной мате­матике. — М.: Наука, 1977. — 367 с.
 59. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, матема­тической логике и теории алгоритмов. — М.: Наука, 1975. — 240 с.
 60. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. М.: Вузовская книга, 2005.
 61. Кузнецов О. П. Дискретная математика для инженеров. М., 2005.
 62. Романовский И. В. Дискретный анализ. СПб.—М., 2000.
 63. Нефедов В. Н., Осипова В. А. Курс дискретной математики. – М.: Издательство МАИ, 1992. Новиков П. С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.
 64. Жураковьский, Ю.П. Теорія інформації та кодування: Підручник / Ю.П. Жураковський, В.П. Полторак.  – К.: Вища школа, 2001. – 255 с.
 65. Вернер, М.  Основы кодирования:  Учебник для ВУЗов / М. Вернер. – Москва: Техносфера, 2004. – 288 с.
 66. Д. Сэломон: Практическое руководство по методам сжатия данных. М.: Техносфера, 2003.
 67. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. – К.: Видавнича група BHV, 2007. 267с.
 68. Андресон Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. С англ.. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2007. 327с.
 69. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., В.Є. Ходаков. Дискретна математика: Підручник. –К.: Вища шк., 2002. 267с.
 70. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики: Підручник. – Київ: Видавництво “ЛітСофт”, 2013. 321с.
 71. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 2–е изд. – СПб.: Питер, 2006. 197с.
 72. Таран Т.А. Основы дискретной математики. – К.: Просвіта, 2003. 347с.
 73. Таран Т.А., Мыценко Н.А., Темникова Е.Л. Сборник задач по дискретной математике. – К.: Просвіта, 2001. 317с.
 74. Сорокатий Р.В., Пасічник О.А. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Хмельницький: ХНУ, 2013. – 193 с.
 75. Ткаченко О.М., Каплун В.А. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 107 с.
 76. Ковалюк Т.В. Основи програмування / Т.В. Ковалюк., 2005. – 384 с.
 77. Азарян А.А., Карабут Н.О., Козикова Т.П., Рибальченко О.Г., Трачук А.А., Шаповалова Н.Н. В93 Основи алгоритмізації та програмування: Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Вид-во ОктанПринт, 2014. – 308 с.

 

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

Освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі системи та технології»

 

дисципліна «ПРОЦЕДУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» [1-6]

 1. Організація введення-виведення даних.
 2. Операції інкремента, декремента.
 3. Автоматичне і примусове приведення типів.
 4. Особливості ділення цілочислових значень.
 5. Покажчики. Операція розіменування.
 6. Масиви. Оголошення, ініціалізація.
 7. Введення-виведення одновимірних і двовимірних масивів.
 8. Автоматичне приведення типів.
 9. Операція % - остаток від ділення.

 

дисципліна «КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» [7-14]

 1. Передавання значень в програму через командний рядок.
 2. Створення розріджених масивів.
 3. Регулювання доступу до членів класу.
 4. Статичні дані і статичні методи.
 5. Інтерфейси. Оголошення.
 6. Спадкоємство. Заборона успадкування.
 7. Спадкоємство. Абстрактні класи. Оголошення абстрактного класу.
 8. Спадкоємство. Оголошення класу-нащадка.
 9. Головний клас програми. Оголошення метода main().

 

дисципліна «паралельне та багатопоточне програмування» [15-20]

 1. Процеси. Поняття процесу.
 2. Процеси. Процеси-зомбі.
 3. Процеси. Створення процесу.
 4. Потоки. Завершення роботи потокової функції.
 5. Процеси. Очікування завершення роботи процесу.
 6. Процеси. Діаграма стану процесу.
 7. Права доступу до файлу. Зміна прав доступу в символьній нотації.
 8. Права доступу до файлу. Зміна прав доступу в чисельній нотації. Зв’язок масивів і покажчиків.
 9. Процеси. Планування процесів. Ресурси процесу.

 

 

дисципліна «Зосереджені та розподілені системи управління базами даних» [21-28]

 1. Класифікація баз даних. Архітектура СУБД.
 2. Управління транзакціями.
 3. Концепції та розробка розподілених СУБД.
 4. Функції та архітектура розподілених СУБД.
 5. Розміщення даних. Фрагментація.
 6. Забезпечення прозорості розподілених СУБД.
 7. Управління розподіленими транзакціями.
 8. Відновлення розподілених баз даних.
 9. Основні концепції реплікації даних.

 

дисципліна «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій»

 1. Вступ. Основні поняття. Інформаційні технології та системи.
 2. Головні властивості та завдання інформаційних систем. Користувачі ІС. Процеси в ІС.
 3. Головні складові корпоративних систем. Класифікація ІС.
 4. Архітектури файл – сервер, клієнт – сервер. Багаторівнева архітектура. Інтернет/ інтранет – технології.
 5. Види забезпечення ІС. Життєвий цикл програмного забезпечення ІС.
 6. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення.
 7. Стандарти проектування програмного забезпечення. Стандарт ISO/IEC – 12207.
 8. Основні відомості про Інтернет. Основи Інтернет технологій.
 9. Проектування інтерфейсу користувача.
 10. Засоби підтримки користувача.
 11. Сучасні засоби захисту інформації та інформаційних систем.
 12. Інформаційні технології при обробці даних.
 13. Сучасні інформаційні технології в різних галузях життєдіяльності людини.
 14. Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях.

 

дисципліна «ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ» [29-32]

 1. Основи аналізу алгоритмів. Найкращий, середній та найгірший випадки при аналізі алгоритмів.
 2. Швидкість зростання складності алгоритму. Ємнісна та часова складність алгоритму. Асимптотичний аналіз зростання часу роботи алгоритму.
 3. Класи складності Р і NP.
 4. Алгоритми пошуку. Послідовний, бінарний пошук. Аналіз алгоритмів.
 5. Алгоритми сортування. Класифікація сортувань (внутрішні, зовнішні, прямі, поліпшені).
 6. Обхід графу. Пошук вглибину (DFS). Пошук ушир (BFS). Оцінка складності алгоритмів.

 

 

 

дисципліна «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ» [33-37]

 1. Інформаційна безпека автоматизованих систем. Інформація як предмет захисту. Властивості інформації.
 2. Класифікація методів криптографічного перетворення інформації. Симетрична та асиметрична системи.
 3. Традиційні симетричні системи. Основні поняття і терміни. Система шифрування Цезаря. Афінна система Цезаря.
 4. Асиметричні системи. Концепція криптосистеми з відкритим ключем. Односпрямовані функції. Криптосистема шифрування даних RSA.
 5. Електронний цифровий підпис. Односпрямовані хеш-функції.

 

дисципліна «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ» [38-40]

 1. Етапи дослідження операцій. Побудова математичної моделі. Поняття: області припустимих розв’язків, припустимого плану, оптимального плану.
 2. Лінійне програмування. Графічний метод розв'язання задач лінійного програмування. Геометрична інтерпретація.
 3. Симплексний метод. Симплекс-алгоритм і його етапи.
 4. Транспортна задача. Основні визначення та формалізований опис задачі оптимізації плану перевезень.

 

дисципліна «Основи автоматизації проектування складних об’єктів та систем» [41-44]

 1. Системний аналіз та системне проектування складних систем. Складові системного підходу.
 2. Системний підхід до проектування. Принципи і задачі проектування.
 3. Проектні критерії системного проектування.
 4. Стратегія проектування складних систем.
 5. Системний підхід до автоматизації проектування та створення САПР.
 6. Моделювання. Класифікація методів моделювання. Рівні моделювання.
 7. Моделі складних систем у задачах автоматизованого проектування.
 8. Логічна схема задач системного проектування.
 9. Технологічна операція проектування, технологічна мережа проектування.

 

дисципліна «Організація баз даних та знань» [45-50]

 1. Системи баз даних. Основні поняття й архітектура.
 2. Основні поняття реляційної моделі даних: відношення, атрибут, кортеж, реляційні ключі.
 3. Цілісність даних. Типи зв’язків між таблицями.
 4. Теорія нормалізації реляційної моделі даних.
 5. Виконання запитів. Операції над схемою БД.
 6. Засоби маніпулювання даними. Засоби пошуку даних. Сортування. Використання арифметичних та логічних операторів у запитах.
 7. Використання агрегатних функцій. Групування даних.

 

дисципліна «методи та системи штучного інтелекту» [51-53]

 1. Основні принципи та напрями штучного інтелекту.
 2. Алгоритми пошуку у просторі рішень.
 3. Дані та знання. Методи отримання знань.
 4. Експертні системи.
 5. Моделі представлення знань.
 6. Стратегії логічного висновку.
 7. Нечітка логіка.
 8. Нейронні мережі. Задачі, що вирішуються за допомогою нейронних мереж.
 9. Принципи побудови нейронних мереж. Функції активації.
 10. Генетичні алгоритми.

 

дисципліна «Системний аналіз проектування комп’ютерних інформаційних систем»

 1. Експертиза. Види експертів.
 2. Системо-технічний комплекс.
 3. Правила створення програмного продукту. Кольорові моделі.
 4. Поняття команди. Концепція Белбіна.
 5. Основні формули системного аналізу.

 

дисципліна «Математична логіка» [54-63]

 1. Побудова формалізованого числення висловлень і дослідження системи аксіом на незалежність.
 2. Побудова висновків із аксіом.
 3. Побудова висновків із гіпотез.
 4. Теорема о дедукції та ії застосування.
 5. Твірні правила виведення і їх застосування.
 6. Незалежність системи аксіом.
 7. Основні поняття логіки предикатів.
 8. Множина істинності предиката.
 9. Рівносильність і наслідування предикатів.
 10. Формули логіки предикатів, їх інтерпретація та класифікація.
 11. Рівносильність формул логіки предикатів.
 12. Тавтології логіки предикатів.
 13. Рівносильні перетворення формул.
 14. Проблеми розв’язуваності для загальнозначущості і здійсненності формул.
 15. Логічне слідування формул логіки предикатів.
 16. Формалізоване числення предикатів.
 17. Система аксіом.

 

дисципліна «Теорія інформації і кодування» [64-66]

 1. Ентропія дискретних джерел. Дискретні джерела повідомлень.
 2. Вимір інформації. Власна інформація.
 3. Ентропія. Умовна ентропія. Ентропія на повідомлення дискретного стаціонарного джерела.
 4. Постановка задачі рівномірного кодування дискретного джерела. Пряма теорема кодування для дискретного постійного джерела. Зворотна теорема кодування для дискретного постійного джерела.
 5. Пряма теорема познакового нерівномірного кодування. Оптимальний посимвольний код - код Хаффмена. Надмірність коду Хаффмена. Код Шеннона. Кодування для каналів шумом.
 6. Постановка задачі завадостійкого кодування. Моделі каналів. Взаємна інформація. Середня взаємна інформація. Умовна середня взаємна інформація. Теорема про переробку інформації. Інформаційна ємність і пропускна здатність. Зворотна теорема кодування. Обчислення інформаційної ємності каналів без пам'яті. Симетричні канали. Пряма теорема кодування для дискретних постійних каналів.

 

дисципліна «Дискретна математика» [67-73]

 1. Основні поняття алгебри висловлень.
 2. Нормальні форми для формул алгебри висловлень і їхнє застосування.
 3. Поняття булівої функції і властивості булівих функцій.
 4. Спеціальні класи булівих функцій.
 5. Повні системи і функціонально замкнені класи булівих функцій.

 

дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» [74-75]

 1. Основні визначення об’єктно-орієнтованого програмування.
 2. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування.

 

дисципліна «програмування» [76-77]

 1. Поняття алгоритму. Типові алгоритмічні структури управління: послідовність, розгалуження, повторення.
 2. Оператори. Класифікація і призначення операторів.
 3. Умовний оператор як засіб програмування алгоритмічних процесів, які розгалужуються. Вкладені умовні оператори.
 4. Програмування циклічних процесів. Оператори циклу з передумовою і постумовою.
 5. Типи даних, які визначаються користувачем. Заходи створення нових типів: перерахування значень, обмеження діапазону. Перераховуємий і обмежений типи.
 6. Масиви. Засоби описання і доступ до елементів. Використання операторів циклу під час роботи з масивами.
 7. Підпрограми. Процедури і функції. Локальні і глобальні змінні. Області дії імен.
 8. Опис підпрограм. Формальні і фактичні параметри. Способи передачі параметрів.

 

 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Швець Н.В. Конспект лекцій з курсу «Процедурне програмування». О.: ОДАХ, 2013. –  85 с.
 2. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Процедурне програмування». О.: ОДАХ, 2013. –  44 с.
 3. Швець Н.В. Посібник до самостійної роботи з курсу «Процедурне програмування».
 4. Шилдт Герберт. Полный справочник по С++. 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 20012.-800 с.
 5. Прата Стивен. Язык программирования С. Лекции и упражнения: Пер. с англ. К.: Издательство «ДиаСофт», 2010.- 432с.
 6. Дейтел Х.М., ДейтелП.Дж. Как программировать на С: Третье издание. Пер. с англ. – М.: ООО Бином-Пресс, 2002. -1168с.
 7. Швець Н.В. Конспект лекцій з курсу «Крос-платформне програмування  програмування». О.: ОДАХ, 2017.
 8. Швець Н.В. Посібник до самостійної роботи з курсу «Крос-платформне програмування». О.: ОДАХ, 2017.
 9. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Крос-платформне  програмування». О.: ОДАХ, 2017.
 10. Шилдт Г. Java. Полное руководство, 8-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – 1104с.
 11. Кунгурцев А.Б. Основи програмування на мові Java. Середовище Net Beans. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Під. ред. Т.В. Ковалюк. – Одеса, 2006. 183 с.
 12. Хабибуллин И.Ш. Самоучитель Java2. –СПб.: БХВ Петербург, 2005. -720с.
 13. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Сантри С.И. Технология программирования на Java2. Кн.1 Графика. Java Beans интерфейс пользователя. – М.: ООО Бином-Пресс, 2003. -560с.
 14. Флэнаген Д. Java в примерах: Справочник. -2е издание. СПб.: Символ-Плюс, 2003. -664с.
 15. Швець Н.В. Конспект лекцій з курсу «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2011. –  142 с.
 16. Швець Н.В. Посібник до самостійної роботи з курсу «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2011. –  75 с.
 17. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2017. –  36 с.
 18. Швець Н.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Паралельне та багатопоточне програмування». О.: ОДАХ, 2017. –  19 с.
 19. Гордеев А. В.,. Молчанов А. Ю Системное программное обеспечение: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 736 с.
 20. Шеховцов В. А. Операційні системи. –К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576 с.
 21. Коннолли, Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг, А. Страчан., 2000. – 1120 с. – (2 изд.)
 22. Пасічнік, В. В. Організація баз даних та знань. Підручник для ВНЗ. / В. В. Пасічнік, В. А. Резніченко. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с.
 23. Дейт, К. Введение в системы баз данных / Дейт К., Дж. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 1072 с.   
 24. Борри Х. Firebird: Руководство разработчика баз данных / Хелен Борри. – СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 1104 с.
 25. Грофф Д. SQL Полное руководство / Д. Грофф, П. Вайнберг, Э. Оппель. – К.: Вильямс, 2015. – 957 с. – (3-е издание). 
 26. Бьюли, А. Изучаем SQL. /Алан Бьюли –  Символ-Плюс, 2007 – 312 с.
 27. Гарсиа-Молина, Г. Системы баз данных. Полный курс. / Г. Гарсиа-Молина, Д. Ульман, Д. Уидом. – В: Вильямс, 2003. – 1088 с.
 28. Роланд, Ф. Д.  Основные концепции баз данных. / Ф. Д. Роланд – Вильямс, 2002. – 256 с.
 29. Макконнелл, Дж. Основы современных алгоритмов / Дж. Макконнелл. – Москва: Техносфера, 2004. – 368 с. – (2-е дополненное издание).
 30. Шаховська Н. Б. Алгоритми і структури даних / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. – Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 216 с. – (Посібник). – (Комп'ютінг).
 31. Ковалюк, Т.В. Алгоритмізація та програмування / Т.В Ковалюк. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 400с. – (Комп'ютінг).
 32. Ковалюк, Т.В. Основи програмування / Т.В Ковалюк. – Київ: Видавнича група ВНV, 2005. – 384с. – (Інформатика).
 33. Плотніков, В.М. Захист інформації в комп’ютерних системах / В.М. Плотніков. – Одесса: ОДАХ, 2008р. – 164 с. – (Навчальний посібник).
 34. Романец, Ю. В. Защита информации в компьютерних системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. – Москва: Радио и связь, 2001. – 367 с. – (2-е изд., перераб. и доп.).
 35. НД ТЗІ 1.1-003-99: Термінологія в області захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено наказом ДСТСЗІ СБ України від 28.04.1999. №22.
 36. ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования.
 37. Грайворонский, М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М.В Грайворонский, О.М Новіков. – Київ: Видавнича група ВHV, 2009 – 608 с.
 38. Зайченко, Ю.П. Дослідження операцій / Ю.П. Зайченко. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 816с. – (Підручник).
 39. Кузнецов, А.В. Высшая математика: Математическое программирование / А.В. Кузнецов, В.А. Сакович, Н.И. Холод. – Минск.: Высшая школа, 1994. – 286 с. – (Учебник).
 40. Катаренко, А.В. Дослідження операцій / А.В. Катаренко – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 549 с. – (Підручник).
 41. Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів. Навч. Посібник / За ред. Ю.Г.Леги. – К.:Либідь, 2004. – 288с.
 42. Молчанов А.А.  Моделирование и проектирование сложных систем.– Киев.: Выща школа, 1988. – 359 с.
 43. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл. – Вильямс: 2002. – 624 с.
 44. Петров  А.В., Черненький В.М. Проблемы и принципы создания САПР. – М.: Высшая школа, 1990. – 142 с.
 45. Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 121 с.
 46. Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 57 с.
 47.  Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 44 с.
 48.  Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Пакет навчально-методичних матеріалів до проведення комплексної контрольної роботи.  – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 26 с.
 49.  Селіванова А. В. Організація баз даних та знань. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів професійного спрямування «Комп’ютерні науки». – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2016. – 45 с.
 50. Організація баз даних та знань. Підручник для ВНЗ. /В. В. Пасічнік , В. А. Резніченко - К.:Видавнича група BHV, 2006 - 384 с.
 51. Гаврилова Т. А. , Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем  - Спб: Питер, 2000 – 384 с.
 52. Люгер, Джордж, Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание. – М.: Издательский дом «Вильяс», 2005. – 864 с.
 53. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Интеллектуальные информационные системы. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 424 с.
 54. Шапорев С. Д. Математическая логика. Курс лекций и практических за­нятий. СПб.: БХВ — Петербург, 2005.
 55.  Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник—практикум и решения. Изд—во “Лань”, 1999.
 56. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики. — К.: Наукова дум­ка. — 2002. — 579 с.
 57. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. Дискретна математи­ка: Підручник. — К.: Вища школа, 2002. — 287 с.
 58. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной мате­матике. — М.: Наука, 1977. — 367 с.
 59. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, матема­тической логике и теории алгоритмов. — М.: Наука, 1975. — 240 с.
 60. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. М.: Вузовская книга, 2005.
 61. Кузнецов О. П. Дискретная математика для инженеров. М., 2005.
 62. Романовский И. В. Дискретный анализ. СПб.—М., 2000.
 63. Нефедов В. Н., Осипова В. А. Курс дискретной математики. – М.: Издательство МАИ, 1992. Новиков П. С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.
 64. Жураковьский, Ю.П. Теорія інформації та кодування: Підручник / Ю.П. Жураковський, В.П. Полторак.  – К.: Вища школа, 2001. – 255 с.
 65. Вернер, М.  Основы кодирования:  Учебник для ВУЗов / М. Вернер. – Москва: Техносфера, 2004. – 288 с.
 66. Д. Сэломон: Практическое руководство по методам сжатия данных. М.: Техносфера, 2003.
 67. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. – К.: Видавнича група BHV, 2007. 267с.
 68. Андресон Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. С англ.. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2007. 327с.
 69. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., В.Є. Ходаков. Дискретна математика: Підручник. –К.: Вища шк., 2002. 267с.
 70. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики: Підручник. – Київ: Видавництво “ЛітСофт”, 2013. 321с.
 71. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 2–е изд. – СПб.: Питер, 2006. 197с.
 72. Таран Т.А. Основы дискретной математики. – К.: Просвіта, 2003. 347с.
 73. Таран Т.А., Мыценко Н.А., Темникова Е.Л. Сборник задач по дискретной математике. – К.: Просвіта, 2001. 317с.
 74. Сорокатий Р.В., Пасічник О.А. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– Хмельницький: ХНУ, 2013. – 193 с.
 75. Ткаченко О.М., Каплун В.А. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 107 с.
 76. Ковалюк Т.В. Основи програмування / Т.В. Ковалюк., 2005. – 384 с.
 77. Азарян А.А., Карабут Н.О., Козикова Т.П., Рибальченко О.Г., Трачук А.А., Шаповалова Н.Н. В93 Основи алгоритмізації та програмування: Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Вид-во ОктанПринт, 2014. – 308 с.