Шановні  вступники!  

Одеський національний технологічний університет запрошує  на Предметну олімпіаду в 2024 році:

 

 Олімпіада проводиться з наступних предметів:

 

 

- Українська мова  

 

- Математика

 

- Історія України

 

- Іноземна мова

 

Тривалість першого туру Олімпіади  з 10.04.2024 по 24.04.2024
 

Переможці другого туру Олімпіади отримують іменний сертифікат, який надасть можливість перезарахування на першому та другому році навчання в ОНТУ окремих елементів відповідної дисципліни.


Реєстрація за посиланням:


http://pk.onaft.edu.ua/olimpiada/index.php?route=register

 

 

Програма для проведення професійної олімпіади 

для вступників з української мови

Ступінь вищої освіти Бакалавр

 

 1. Українська мова – державна мова українського народу.

 2. Алфавіт. Наголос. Основні випадки уподібнення приголосних звуків.

 3. Спрощення в групах приголосних. Основні випадки чергування у-в, і-й.

 4. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знака. 

 5. Правила вживання апострофа. 

 6.  Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.

 7. Правопис префіксів і суфіксів. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. 

 8. Правопис великої літери. 

 9. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.

 10. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. 

 11. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми. 

 12. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. 

 13. Поняття про фразеологізми.

 14. Будова слова. Спільнокореневі слова й форми того самого слова.

 15. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Число іменників. Відмінювання іменників. 

 16. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням (якісні, відносні, присвійні). Відмінювання прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення. Зміни приголосних за творення ступенів порівняння прикметників.

 17. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Особливості правопису числівників. 

 18. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання займенників. Правопис неозначених і заперечних займенників. 

 19. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид дієслова (доконаний і недоконаний). Безособове дієслово.

 20. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Дієприкметниковий зворот. 

 21. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. 

 22. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних за творення прислівників вищого та найвищого ступенів порівняння. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу. 

 23. Прийменник як службова частина мови. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників. 

 24. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис. сполучників. 

 25. Частка як службова частина мови. Правопис часток. 

 26. Вигук як частина мови. Правопис вигуків.

 27. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. 

 28. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні. Види речень за метою висловлювання. Тире між підметом і присудком. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена.

 29. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. Речення зі вставними словами, словосполученнями й реченнями, їхнє значення. Речення з відокремленими членами. 

 30. Типи складних речень за способом зв’язку їхніх частин: сполучникові й безсполучникові. 

 31. Складносурядне речення, його будова. Розділові знаки в складносурядному реченні.

 32. Складнопідрядне речення, його будова. Головна й підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова, як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні.

 33. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, розділові знаки в них. 

 34. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Складне речення з різними видами .сполучникового й безсполучникового зв’язку, розділові знаки в ньому. 

 35. Способи відтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мова. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. Розділові знаки в конструкціях із прямою мовою, цитатою та діалогом.

 36. Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний), їхні основні ознаки, функції.

 

Рекомендована література

1. Авраменко О. Українська самотужки. К.: Грамота, 2022. 96 с. 

2. Авраменко О., Блажко М. Українська мова. Довідник. Завдання в тестовій формі за новою редакцією правопису. К.: Грамота, 2023. 336 с. 

3. Когут В.М. Український правопис 2019. Зміни та правила. 2-ге видання, доповнене та перероблене, Т.: Навчальна книга - Богдан, 2019, 32 с. 

4. Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови. К.: Грамота, 2019. 65 с.

5. Ткачук Т. П. Українська мова. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА. Ч.1. Довідник. Київ: Ранок, 2023. 176 с. 

6. Український правопис. К.: Наукова думка, 2020. 392 с. 

 

 

ПРОГРАМА

профорієнтаційної олімпіади ОНТУ

для вступників на основі повної загальної середньої освіти з

Математики

 

 1. Дійсні числа (натуральні, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та дії з ними.

 2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. Текстові задачі.

 3. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їх перетворення.

 4. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння і нерівності. Системи лінійних рівнянь і нерівностей. Системи рівнянь, у яких хоча б одне рівняння другого степеня.

 5. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь та їх систем.

 6. Числові послідовності.

 7. Функціональна залежність. Лінійні, квадратні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їх основні властивості.

 8. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Таблиця похідних та правила диференціювання.

 9. Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій.

 10. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла для обчислення площ плоских фігур. 

 11. Перестановки, комбінації, розміщення (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики.

 12. Елементарні геометричні фігури на площині та їх властивості.

 13. Коло та круг.

 14. Трикутники.

 15. Чотирикутники. 

 16. Многокутники.

 17. Геометричні величини та вимірювання їх.

 18. Координата та вектори на площині.

 19. Прямі та площини у просторі.

 20. Многогранники, тіла обертання.

 21. Координата та вектори у просторі.

 

Програма для проведення профорієнтаційної олімпіади

Для вступників з історії України

Ступінь вищої освіти Бакалавр

 

 

РОЗДІЛ 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (до ІХ ст. н.е.).

 1. Джерела української історії.

 2. Найдавніше населення на території України.

 3. Трипільська культура.

 4. Кочові скотарські племена на території України: історія та культура.

 5. Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я.

 6. Слов’янські племена.

 7. Світоглядні уявлення та культура давніх слов’ян.

 

 

РОЗДІЛ 2. ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (IX – XIVст.).

 1. Головні етапи розвитку Київської Русі.

 2. Політична роздрібненість Київської Русі та боротьба проти монголо-татарської навали.

 3. Київська Русь в системі міжнародних відносин Середньовіччя.

 4. Історичне значення Київської Русі.

 5. Галицько-Волинське князівство ХІІ – ХІV ст.

 

 

РОЗДІЛ 3. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ. КОЗАЧЧИНА (XIV – кін. XVIII ст.).

 1. Утворення Великого князівства Литовського.

 2. Основні етапи об’єднання Литви та Польщі. Кревська та Люблінська унії. Річ Посполита.

 3. Брестська церковна унія та її вплив на суспільно-політичний рух.

 4. Виникнення українського козацтва.

 5. Заснування Запорізької Січі.

 6. Визвольний рух в Україні у XVI – першій пол. XVII ст.

 

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА. КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА (cер. XVII ст. – кін. XVIII ст.).

 1. Причини, цілі та характер народного повстання.

 2. Б. Хмельницький – керівник національно-визвольної боротьби 1648 – 1657 рр.

 3. Боротьба Б. Хмельницького проти польського панування в Україні.

 4. Переяславська Рада, Березневі статті, їх політичні наслідки.

 5. Розподіл земель України. «Руїна».

 

 

РОЗДІЛ 5. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (кін. XVIII – поч. XX ст.).

1. Державна діяльність гетьмана І. Мазепи.

2. Наступ російського уряду на автономію України на початку ХVІІІ ст.

3. Політичне становище в Україні в другій половині ХVІІІ ст. Ліквідація царизмом Гетьманщини та Запорізької Січі.

4. Українська національна ідея у ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство та діяльність Т. Шевченка.

5. Ліквідація кріпацтва в Австрійській та Російській імперіях. Наслідки для України.

 

 

РОЗДІЛ 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 – 1920 рр.

 1. Розвиток українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій на початку ХХ ст.

 2. Україна в роки Першої світової війни.

 3. Доба Української Центральної Ради. Відродження державності.

 4. Доба української держави П. Скоропадського.

 5. Директорія УНР. Акт Злуки УНР і ЗУНР.

 6. Радянсько-польська війна. Ризький мирний договір.

 

 

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1920 – 1939 рр.)

1. Нова економічна політика (НЕП) та особливості її впровадження в Україні.

2. Утворення СРСР. Політичні наслідки об’єднання.

3. Проведення індустріалізації та колективізації в Україні. Значення та наслідки цих перетворень.

4. Україна в умовах утвердження тоталітарного ладу.

5. Західноукраїнські землі в 20-30 рр. ХХ ст. Особливості політичного та економічного становища.

 

РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1945 рр.).

 1. Пакт Молотова-Ріббентропа. Початок Другої світової війни. Возз’єднання Західної України та Північної Буковини з УРСР.

 2. Окупаційний режим на українських землях.

 3. Оборонні бої в Україні.

 4. Вигнання нацистських окупантів із України – важливий етап Другої світової війни.

 

РОЗДІЛ 9. УКРАЇНА У 1945 – 1991 рр.

 1. Післявоєнна відбудова народного господарства. Адміністративно-територіальні зміни України.

 2. Спроби демократизації суспільно-політичного життя у 50-60-ті рр.

 3. Соціально-політичні процеси в Україні в умовах загострення економічних проблем у 70-80-ті рр.

 4. Еволюція реформ в Україні у 1989 – 1991 рр.

 5. Декларація про державний суверенітет України.

 6. Прийняття Верховною Радою Акту проголошення державної незалежності України.

 7. Всеукраїнський референдум про державну незалежність, вибори Президента України.

 

РОЗДІЛ 10. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

 1. Україна на зламі ХХ – ХХІ ст.

 2. Формування багатопартійної системи в Україні.

 3. Участь України в міжнародних організаціях.

 4. Головні напрями культурної політики в роки незалежності.

 

Програма для проведення професійної олімпіади
для вступників з іноземної мови
Ступінь вищої освіти Бакалавр

 1. Артикль. Вживання означеного та неозначеного артиклів.

 2. Відмінювання іменника за відмінками.

 3. Рід іменника (якщо наявний).

 4. Вживання іменника в однині та множині.

 5. Зчислювані та незчислювані іменники.

 6. Прикметник. Ступені порівняння прикметника.

 7. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

 8. Числівники. Кількісні та порядкові числівники.

 9. Дієслово. Основні форми дієслова.

 10. Класи дієслів (правильні/неправильні дієслова, повнозначні/допоміжні дієслова, /неперехідні дієслова).

 11. Групи часів активного стану (теперішні, минулі, майбутні).

 12. Групи часів пасивного стану (теперішні, минулі, майбутні).

 13. Типи пасивних конструкцій та особливості їх вживання.

 14. Дійсний та наказовий спосіб. Умовний спосіб.

 15. Модальні дієслова: особливості вживання.

 16. Типи інфінітивів з модальними дієсловами.

 17. Займенник. Класи займенників: форми, відмінювання, особливості вживання.

 18. Особисті дані, місце проживання, члени сім'ї, їхній вік, професії та заняття, (інші) родинні зв'язки, щоденні справи та обов ’язки в сім ’ї, домашні справи та побут, родинні традиції та свята, види особистісних стосунків, друзі та їхні уподобання, друзі по листуванню, стосунки з товаришами, зовнішність людини, риси характеру.

 19. Види помешкань, дім, квартира, кімната, умеблювання, ведення домашнього господарства.

 20. Предмети одягу, види одягу

 21. Назви продуктів, харчування, назви страв, улюблені страви, кухонні прилади, посуд, приготування їжі, заклади громадського харчування, меню, їжа, напої й закуски, особисті пріоритети в харчуванні, смаки, уподобання, традиції харчування.

 22. Особиста гігієна, стан здоров’я, захворювання та їхні симптоми, відвідування лікаря, лікарські засоби, назви медичних закладів, види відпочинку та занять, хобі, захоплення, розваги.

 23. Види та жанри мистецтва, вплив мистецтва на естетичний розвиток людини, мистецькі фестивалі, кіно, театр, живопис, телебачення враження та емоції, літературні жанр, улюблений письменник, поет, книга, літературний герой, відвідування бібліотеки.

 24. Види спорту, спортивні уподобання

 25. Пори року, погода, природні явища, рослинний і тваринний світ, дикі та свійські тварини.

 26. Види транспорту, підготовка до подорожі, проїзні документи.

 27. Відомі вчені та винахідники, винаходи, технології, комп'ютерне обладнання.

 

Рекомендована література

 1. Збірник тестових завдань для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури для студентів усіх спеціальностей НУВГП [онлайн] / Крутько Т. В., Купчик Л. Є., Літвінчук А.Т. Рівне, НУВГП, 2017. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6347

 2. Підготовка до ЗНО з англійської мови: Training & Practice: навч.-практ. посіб. / [уклад. О.Ю. Кузнецова, Л.О. Голубнича, Т.П. Бесараб та ін.]. Харків: Право, 2020. 202 с.

 3. Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови / [уклад.: О.П. Лисицька, С.С. Микитюк, Т.В. Мельнікова та ін.]; за заг. ред. В.П. Сімонок. Харків: Право, 2020. 236 с.

 4. English Collocations in Use Intermediate Book with Answers: How Words Work Together for Fluent and Natural English. Cambridge University Press; 2nd edition, 2017.

 5. English Phrasal Verbs in Use Intermediate Book with Answers: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge University Press; 2nd edition, 2017.

 

Ознайомитись з положенням про Предметну олімпіаду можна за посиланням:

 

 Положення про Предметну олімпіаду ОНТУ 2024