1. Навчання іноземних громадян і осіб без громадянства

в Одеському національному  технологічному університеті
Одеса заснована більше 200 років тому на березі Чорного моря і є одним з найгарніших міст чорноморського узбережжя, морським і континентальним перехрестям, туристичним і комерційним центром України. З дня заснування Одеси в кінці 18 століття, в її будівництві брали участь кращі архітектори Франції, Італії, Голландії та ін. країн.
Одеський національний  технологічний університет (далі - ОНТУ) є одним із навчальних закладів вищої освіти України з понад віковою історією, який готує фахівців і наукові кадри для галузей, затребуваних економіками багатьох країн світу. Це і різні сектори харчової промисловості, які нині є однією з найважливіших галузей економіки будь-якої країни, а також туризм, готельно-ресторанний бізнес, різні напрями  інформаційних технологій, холодильна і кріогенна техніка, теплоенергетика, теплофізика, нетрадиційні і поновлювані джерела енергії, нафтогазова індустрія, екологія, економіка, маркетинг і так далі.
ОНТУ є закладом вищої освіти IV -го, тобто вищого  рівня акредитації, і в 2002 році за високі результати в підготовці фахівців для України і багатьох країн світу був удостоєний звання Національного. Нині університет готує фахівців за 22 спеціальностями на 10 факультетах.
ОНТУ здійснює підготовку іноземних фахівців з 1951 року. Нині, згідно з ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки України (далі – МОН України), університет здійснює набір іноземних громадян для навчання на підготовчому відділенні, базових факультетах на рівнях "бакалавр", “магістр».
Знання, отримані іноземними громадянами на підготовчому відділенні в ОНТУ, дозволяють їм надалі з успіхом вчитися на факультетах в нашому університеті.
 
2. Порядок набору іноземних громадян  і осіб без громадянства на навчання в ОНТУ

 

2.1. Цей порядок введений наказом Міністерства освіти і науки України № 1541 від 01.11.2013 р. (зі змінами)і визначає Порядок  набору і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземні громадяни) у закладах вищої освіти України незалежно від їх підлеглості та форм власності.
2.2. Прийом іноземців в ОНТУ здійснюється за міжнародними договорами і державними програмами  України на підставі наказу МОН України в порядку, передбаченому цими договорами і програмами, а також за договорами, укладеними ОНТУ з юридичними або фізичними особами.
2.3. Іноземні громадяни можуть вступати в ОНТУ на денну або заочну форми навчання на підставі академічних прав, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження.
2.4.  ОНТУ здійснює набір іноземних громадян на навчання через суб'єкти господарювання (резидентів та нерезидентів), що мають відповідні договори з університетом про надання послуг з набору іноземних громадян на навчання, зареєстрованих в Українському державному центрі міжнародної освіти МОНУ.
2.5. Іноземні громадяни, що вступають в  ОНТУ  на денну або заочну форми навчання,  повинні отримати Запрошення на навчання, яке є підставою для отримання довгострокової в'їзної візи "Д", а при перетині державного  кордону України ( в'їзді)  підтверджує мету прибуття в Україну (на навчання).
2.6. Для отримання в'їзної візи іноземний громадянин повинен звернутися із Запрошенням в посольство (консульство) України на батьківщині, а за відсутності такого, в іншій країні, що представляє інтереси України.
2.7. Отримання в'їзної візи типу "Д" в посольствах (консульствах) України обов'язково, як для іноземних громадян країн, що мають візовий режим з Україною, так і для громадян наступних країн: Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Таджикистан, Республіка Туркменістан.
2.8. Для країн: Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Узбекистан потрібне отримання тільки Запрошення на навчання. Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.
2.9. При перетині державного кордону України іноземні громадяни,  запрошені в університет, зобов'язані інформувати співробітників прикордонної служби України про мету прибуття (навчання) і пред'явити їм Запрошення на навчання в  ОНТУ.
2.10. Для отримання Запрошення іноземний громадянин повинен представити наступні документи:
- скан-копію національного паспорта;
- скан-копію документу про освіту з отриманими оцінками (балами) з усіх дисциплін або академічну довідку;
- згода на збір і обробку персональних даних;
2.11. Після отримання Запрошення та візи "Д" кандидат повідомляє університет або  суб'єкт господарювання про час і місце перетину кордону України.
2.12. Після прибуття в Україну  для зарахування в університет іноземний громадянин подає в приймальну комісію  ОНТУ наступні документи:
1) заява;
2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо -кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (стосується лише денної форми навчання);
7) копія паспортного документа іноземного громадянина або документа, який посвідчує особу без громадянства;
8) 6 фотокарток розміром 30 х 40 мм на матовому фотопапері;
9) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи (2-5 та 7) п.2.12 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи (2-5) п. 2.12 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який  офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
2.13. Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 
2.14. Іноземні громадяни, для яких приймальна комісія ОНТУ встановила необхідність проходження мовної підготовки до вступу їх на факультети, проходять цю підготовку на підготовчому відділенні (далі - ПВ) тільки на денній формі навчання (із використанням технологій дистанційного навчання).
2.15. Зарахування іноземних громадян в  ОНТУ здійснюється наказом ректора.
2.16. Усім зарахованим іноземним громадянам на навчання за денною формою видаються студентські квитки державного зразка.
2.17. Оплата освітніх послуг в університеті ( на підготовчому відділенні, факультетах) здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України або договорами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
2.18. Документи про освіту іноземних громадян,  зарахованих на навчання в  ОНТУ і  видані раніше навчальними закладами інших держав, повинні пройти процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Співробітники Центру міжнародної діяльності ОНТУ надають консультативну допомогу іноземному здобувачу в проходженні цієї процедури в МОН України. У разі відсутності підтвердження автентичності документу про освіту або невідповідності рівня отриманої ним освіти, університет відраховує цього іноземного громадянина.
2.19. Університет забезпечує реєстрацію іноземних громадян, що вступили на навчання, в Україні у встановленому законодавством порядку з видачею посвідчень на тимчасове проживання (тимчасової посвідки на проживання).
3.В'їзд іноземних громадян та осіб без громадянства в Україну, подання документів в ОНТУ
 
3.1. Для зарахування на навчання в  ОНТУ  усім категоріям вступників необхідно заздалегідь надати до університету (чи суб'єктові господарювання) документи п. 2.10 для отримання Запрошення на навчання. Термін дії Запрошення на навчання – 1 рік. В'їзд до України вступників після закінчення терміну дії Запрошення на навчання заборонений.
3.2. Вступники повинні прибути в університет не пізніше  за терміни, вказані нижче:
3.2.1. Іноземні громадяни, що вступають на підготовче відділення, можуть приїжджати в Університет для навчання протягом  року. Для в'їзду в Україну необхідно мати в'їзну студентську візу "Д"  і оригінал Запрошення (для усіх категорій іноземців).
3.2.2. Вступники на денну і заочну форми навчання повинні прибути в  ОНТУ з 01 липня до 30 листопада 2023 року.  
3.3. Після прибуття, вступники, що вступають на навчання на контрактній основі,  повинні пройти вступні випробування, надати усі необхідні документи, укласти договір про надання платних освітніх послуг з університетом і здійснити оплату. Після цього документи представляються в Приймальну комісію для зарахування в університет.
3.4. Для іноземних громадян української діаспори, направлених на навчання МОН України, зарахування в університет здійснюється за результатами вступних випробувань з 20 по 30 липня 2023 року. Для цієї категорії іноземних громадян особисті документи (вказані вище і направлення МОН України) мають бути представлені в приймальну комісію університету до 20 липня 2023 року.
3.5. Всім вступникам рекомендовано заздалегідь зв'язатися з директором  Центру міжнародної діяльності ОНТУ - ТОДОРОВОЮ Світланою Миколаївною - для роз'яснення питань, уточнення термінів подачі документів, проведення вступних випробувань, зарахування і так далі (див. розділ "Наша адреса і контакти").
4.Навчання на підготовчому відділенні
       Навчання  іноземних громадян в  ОНТУ здійснюється на підготовчому відділенні іноземних громадян центру міжнародної діяльності (далі - ПВІГ ЦМД).
4.1. На ПВІГ ЦМД здійснюється підготовка іноземних громадян впродовж 10 місяців (набір здійснюється впродовж усього року) відповідно до рекомендацій МОН України за наступними напрямами:
- математика;
- математика; - гуманітарні науки;
- фізика; - економічні науки;
- механіка; - хімія;
- інженерно-технічні науки; - психологія;
- медичні і біологічні науки; - фізична культура і спорт;
  -
  сільськогосподарські науки.
 
 
Після успішного закінчення ПВІГ ЦМД випускники отримують свідоцтво про закінчення ПВІГ встановленого зразка і мають право вступати до університету на обрані освітні програми та спеціальності.
4.2. Навчання в  ОНТУ здійснюється на 10 факультетах за багаторівневою системою (бакалавр, магістр).

5.Строки навчання

5.1. Для слухачів підготовчого відділення, студентів  ОНТУ  встановлені наступні терміни навчання :
 
Для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян ЦМД - 10 місяців (лише денна форма навчання);
Для студентів денної форми навчання :
- рівень підготовки БАКАЛАВР - 4 роки;
- рівень підготовки МАГІСТР – 1рік 4 місяці;
 
Для студентів заочної форми навчання :
- рівень підготовки БАКАЛАВР - 4 роки;
- рівень підготовки МАГІСТР  – 1рік 4 місяці;
 
 
5.2. Під час навчання здобувачам надаються канікули згідно з графіком учбового процесу, а також вихідні і святкові дні під час релігійних і національних свят.
 
5.3. По закінченню навчання випускники отримують дипломи (свідоцтва) зразка, встановленого Міністерством освіти і науки України.
 

Вартість частина 2

 

Вартість частина 2

 

Вартість частина 3

Вартість зочна частина 1

 

Вартість навчання іноземних громадян прийому 2023/24н.р. в ОНТУ денна форма навчання
Код
 
Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Вартість навчання
На 2023/24н.р.
      бакалавр магістр
      1 рік всього 1рік всього
51 Економіка Економіка підприємства 53900 215600 66900 100350
71 Облік і оподаткування Облік і аудит 53900 215600 66900 100350
73 Менеджмент Менеджмент (Логістика, Управління фінансово-економічною безпекою) 53900 215600 66900 100350
75 Маркетинг Маркетинг 53900 215600 66900 100350
76 Підприємництво,
Торгівля та біржова
діяльність
Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг 53900 215600 66900 100350
    Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі 53900 215600 66900 100350
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 53900 215600 66900 100350
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 53900 215600 66900 100350
242 Туризм і рекреація Міжнародний туризм 53900 215600 66900 100350
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 45900 183600 47900 71850
181 Харчові технології Технології ресторанного бізнесу, технології продуктів бродіння і виноробства 45900 183600 47900 71850
181 Харчові технології Технології зберігання і переробки зерна, технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Технології в м’ясній та рибопереробній галузях. Технології в молочній та олійно-жировій галузях. Технології питної води та водний менеджмент. Індустрія здорового харчування. Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 41900 167600 44200 66300
131 Прикладна механіка Інженерна механіка (машини і технології пакування) 41900 167600 44200 66300
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 41900 167600 44200 66300
101 Екологія Екологія (екологічний контроль та аудит) 41900 167600 44200 66300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням. Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка 41900 167600 43500 65250
    Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 36900 147600 42900 64350
142 Енергетичне машинобудування Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря 36900 147600 42900 64350
    Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів. Газотурбінні установки і компресорні станції 36900 147600 42900 64350
144 Теплоенергетика Енергетичний інжиніринг та енергоаудит
(Теплоенергетика та енергоефективні технології)
36900 147600 42900 64350
122 Комп’ютерні науки Інформаційні технології проектування (Інформаційні управляючі системи та технології) 53900 215600 66900 100350
123 Комп’ютерна інженерія Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності (Комп’ютерні системи та мережі, спеціалізовані Комп’ютерні системи) 53900 215600 66900 100350
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології
(Газонафтопроводи та газосховища)
36900 147600 42900 28600
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології
(з викладанням на іноземній мові)
59700 238800 64900 97350
       

 

Вартість

навчання іноземних громадян прийому 2023/24н.р.

в ОНТУ заочна форма навчання

Код

 

 

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Вартість навчання

На 2023/24н.р.

бакалавр

магістр

1 рік

всього

1рік

всього

51

Економіка

Економіка підприємства

23500

94000

24700

49400

71

Облік і оподаткування

Облік і аудит

23500

94000

24700

49400

73

Менеджмент

Менеджмент (Логістика, Управління фінансово-економічною безпекою)

23500

94000

24700

49400

75

Маркетинг

Маркетинг

23500

94000

24700

49400

76

Підприємництво,

Торгівля та біржова

діяльність

Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

23500

94000

24700

49400

Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі

23500

94000

24700

49400

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

23500

94000

24700

49400

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

23500

94000

24700

49400

242

Туризм і рекреація

Міжнародний туризм

23500

94000

24700

49400

181

Харчові технології

Технології ресторанного бізнесу, технології продуктів бродіння і виноробства

23500

94000

24700

49400

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна, технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Технології в мясній та рибопереробній галузях. Технології в молочній та олійно-жировій галузях. Технології питної води та водний менеджмент. Індустрія здорового харчування. Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

21800

87200

22800

45600

131

Прикладна механіка

Інженерна механіка (машини і технології пакування)

21800

87200

22800

45600

133

Галузеве машинобудування

ІТ-сервіс обладнання

-

 

22800

45600

174

Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка

Компютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

21800

87200

22800

45600

101

Екологія

Екологія (екологічний контроль та аудит)

21800

87200

22800

45600

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням. Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

21800

87200

22800

45600

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

21800

87200

22800

45600

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

21800

87200

22800

45600

Кріогенні технології виробництва, зрідження і транспортування природних газів. Газотурбінні установки і компресорні станції

21800

87200

22800

45600

144

Теплоенергетика

Енергетичний інжиніринг та енергоаудит

(Теплоенергетика та енергоефективні технології)

21800

87200

22800

45600

122

Компютерні науки

Інформаційні технології проектування (Інформаційні управляючі системи та технології)

21800

87200

22800

45600

123

Компютерна інженерія

Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності (Комп’ютерні системи та мережі, спеціалізовані Комп’ютерні системи)

21800

87200

22800

45600

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

(Газонафтопроводи та газосховища)

19400

77600

21800

43600

 

Вартість навчання іноземних громадян прийому 2023/24н.р. в ОНТУ денна форма навчання на англійській мові
Код
 
Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Вартість навчання
На 2023/24н.р.

бакалавр

магістр

      1 рік всього 1рік всього
51 Економіка Економіка підприємства 69400 277600 82300 123450
71 Облік і оподаткування Облік і аудит 69400 277600 82300 123450
73 Менеджмент Менеджмент (Логістика, Управління фінансово-економічною безпекою) 69400 277600 82300 123450
75 Маркетинг Маркетинг 69400 277600 82300 123450
76 Підприємництво,
Торгівля та біржова
діяльність
Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг 69400 277600 82300 123450
    Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі 69400 277600 82300 123450
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 69400 277600 82300 123450
181 Харчові технології Технології ресторанного бізнесу, технології продуктів бродіння і виноробства 63400 253600 65800 98700
181 Харчові технології Технології зберігання і переробки зерна, технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Технології в м’ясній та рибопереробній галузях. Технології в молочній та олійно-жировій галузях. Технології питної води та водний менеджмент. Індустрія здорового харчування. Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 59700 238800 62800 94200
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології 59700 238800 62800 94200

 

Вартість заочна частина 2

Вартість англійська

 

Вартість англійська

 

Вартість англійська

Вартість англійська

Вартість англійська

Вартість англійська

Вартість англійська

Вартість англійська

Вартість англійська

Вартість англійська

 

 

6. Проживання іноземних громадян та осіб без громадянства у гуртожитках ОНТУ

На весь період навчання іноземним громадянам надається місце в студентському гуртожитку університету. В наявності обладнані та укомплектовані необхідними меблями 2-3-х місцеві кімнати з окремим санітарним вузлом. Вартість проживання складає – 540 грн один місяць.
 

7. Наша адреса і контакти :

 
 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
д.т.н., професор МАРДАР Марина Ромиківна
кабінет А-130б, телефон: роб. +380 48 712 41 47
 
Директор центру міжнародної діяльності,
к.філос.н., ТОДОРОВА Світлана Миколаївна
кабінет А-339, телефон: роб. +380 48 712 42 92.
 
 Завідувач підготовчого відділення іноземних громадян ЦМД
ШЕВЧУК Олена Володимирівна
телефон: роб. +380 482 68 30 84.
 
Старший інспектор підготовчого відділення іноземних громадян ЦМД
ПОНОМАРЬОВ Олег Володимирович
м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11, кабінет 317 а
телефон: роб. +380 482 68 30 84.
 
Провідні фахівці відділу освіти іноземних громадян ЦМД:
ТКАЧ Наталія Михайлівна,
кабінет А-336, телефон: роб. +380 48 712 40 39.
КАСЬЯНЕНКО Галина Михайлівна,
кабінет А-336, телефон: роб. +380 48 712 40 39.
Методист підготовчого відділення іноземних громадян ЦМД
ПОМАЗАНОВА Олена Федорівна
кабінет А-339, телефон: роб. +380 48 712 42 92.

Вартість частина 2

Вартість частина 2

Вартість частина 2

Вартість частина 2