Додаток 18  до Правил прийому до ОНТУ у  2018  році

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ
В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Загальні положення

Відповідно  до  пункту1  розділуX «Зарахування  за  співбесідою»  Умов прийому  до  вищих  навчальних  закладів  України  у2016  році(наказ Міністерства  освіти  і  науки  України  від15  жовтня2015  року  №1085)  та пункту9.1  розділу  ІХ«Зарахування  за  співбесідою»  Правил  прийому  до ОНТУ  у 2016  р.  за  результатами  співбесіди  зараховуються  до  ОНТУ особи,

-  яким  Законом  України"Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
-  які  стали  інвалідами  внаслідок  поранень,  каліцтва,  контузії  чи  інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту  в  Україні  з21  листопада2013  року  по21  лютого2014  року  за євроінтеграцію  та  проти  режиму Януковича(Революція  Гідності),  та  які звернулися  за  медичною  допомогою  у  період  з21 листопада2013 року  по30 квітня2014 року;
-  визнані  інвалідами  війни  відповідно  до  пунктів11-14  статті7  Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно  до  пункту6  розділуXVІII«Особливості  прийому  та навчання  іноземців  та  осіб  без  громадянства  у  вищих  навчальних  закладах України»  Умов  прийому  до  вищих  навчальних  закладів  України  у2016  році (наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  від15  жовтня2015  року  №1085) та  пункту17.4., 17.6  розділуXVII «Особливості  прийому  та  навчання іноземців  та  осіб  без  громадянства  у  ОНТУ» Правил  прийому  до  ОНТУ  у 2016  р.  за  результатами  співбесіди  зараховуються  також  до  ОНТУ іноземціта осіб без громадянства.

Це  Положення  визначає  категорії  осіб,  на  яких  поширюється зарахування  до  ОНТУ  за  результатами  співбесіди,  а  також  регламентує порядок проведення співбесід та зарахування до ОНТУ за їх результатами.

Організація та порядок проведення співбесіди

Співбесіда  є  перевіркою  знань  вступників  з  метою  визначення  рівня загальноосвітньої підготовки. Додаток18 до Правил прийому до ОНТУ у2016 році 
Для  організації  вступних  випробувань  у  формі  співбесіди  створюються комісії  для  проведення  співбесід.  Допускається  включати  до  складу  цих комісій  викладачів  інших  навчальних  закладів  і  працівників  науково-дослідних  установ  за  рекомендаціями  керівництва  за  місцем  їх  основної роботи.
Повноваження  комісій  для  проведення  співбесідвизначаються  головою Приймальної  комісії  відповідно  до  Положення  про  Приймальну  комісію академії(ПКА).
Термін  повноважень  комісій  для  проведення  співбесід  становить  один рік.
Наказ  про  затвердження  складу  комісії  для  проведення  співбесід повинен  бути  виданим  не  пізніше,  ніж  за  два  місяці  до  початку  прийомудокументів.  Склад  комісій  для  проведення  співбесід  щорічно  поновлюється не менше як на третину.
Співбесіду  проводять  у  відповідності  з  підготовленим  розкладом,  у спеціально  виділених  аудиторіях.  Додаткові  дані  проведення  співбесіди назначаються  у  разі  продовження  термінів  прийому  документів  та зарахування.
Співбесіда проводиться  з предметів, передбачених Правилами прийому до ОНТУ у2016 р.
Програми  співбесід  із  зазначеними  категоріями  осібготуються головами  комісій  для  проведення  співбесід  і  затверджуються  головою
Приймальної комісії не пізніше, як за чотири місяці до проведення співбесід.
Співбесіду  з  кожним  абітурієнтом  проводять  не  менше  трьох  членів комісії  для  проведення  співбесіди.  Сторонні  особи  без  дозволу  голови
Приймальної  комісії  не  допускаються  до  приміщень,  де  проводиться співбесіда.
Співбесіда  повинна  мати  характер  індивідуальної  бесіди  з  кожним вступником  із  фіксуванням  в  аркуші  співбесіди  заданих  питань  і  вірності отриманих  відповідей,  які  підтверджуються  підписом  абітурієнта  і  членів комісії для проведення співбесіди.
Під  час  проведення  співбесіди  вступникам  забороняється використовувати  підручники,  засоби  технічної  інформації,  мобільні телефони,  калькулятори  з  розширеними  функціями,  навчальні  посібники  та інші  матеріали,  що  не  передбачені  рішенням  Приймальної  комісії.  В  разі користуванням  вступником  під  час  випробування  сторонніми  джерелами інформації(в  тому  числі  підказуванням),  він  відсторонюється  від  участі  у випробуваннях.
Результати  співбесіди  з  вступниками  оцінюються  як: «рекомендувати до  зарахування»  або«не  рекомендувати  до  зарахування»  із  зазначенням кількості  балів.  Інформація  про  результати  співбесіди  оголошується вступникові  в  день  її  проведення.  Апеляції  на  результати  співбесіди  не приймаються.
Особи,  які  без  поважних  причин  не  з'явились  на  співбесіду  у зазначений  за  розкладом  час,  які  за  наслідками  співбесіди  не  рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання  з  конкурсних  предметів  з  результатами,  не  нижчими передбачених  правилами  прийому,  мають  право  брати  участь  у  конкурсі  на загальних засадах. У цьому випадку результати співбесіди анулюються.
Перескладання  співбесіди  не  дозволяється.  Аркуш  співбесіди, підписаний  абітурієнтом  і  членами  комісії  для  проведення  співбесіди, зберігається в особовій справі вступника.
Рішення  Приймальної  комісії про  зарахування  вступників,  які  пройшли співбесіду  за  результатами  виявлених  знань,  приймається  на  її  засіданні  і оформляється  протоколом,  на  підставі  якого  видається  наказ  ректора  про зарахування до складу студентів.