Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості»

 1. Псування жирів (гідролітичне та окислювальне).
 2. Числа, що характеризують якість жиру.
 3. Які бувають типи емульсій жиру з водою?
 4. Склад молока.
 5. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах.
 6. Характеристика сит, які використовуються в мукомельно-круп’яній промисловості.
 7. Дайте характеристику процесу пастеризації
 8. Дайте характеристику процесу стерилізації
 9. Класифікація помелів пшениці і жита.
 10. Збір, транспортування та приймання винограду на переробку.
 11. Дайте характеристику гідробіонтів, як об'єкта рибопереробної галузі.
 12. Причини псування харчових продуктів.
 13. Причини швидкого псування риби. Ознаки доброякісності риби.
 14. Класифікація рибних пресервів.
 15. Функціональна схема та структура технологічної схеми виробництва хліба із пшеничного борошна.
 16. Харчова та біологічна цінність м’яса.
 17. Сертифікація. Завдання, мета та роль сертифікації.
 18. Основні поняття системи управління безпечністю і якістю продукції.
 19. Вплив шкідливих домішок харчових продуктів на здоров’я людини.
 20. Діяльність лабораторій на харчовому виробництві.

   

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості»


1. Що таке метрологія? Завдання та функції метрології.

2. Сертифікація. Завдання, мета та роль сертифікації.

3. Які токсичні елементи можуть переходити у харчові продукти із ґрунтів?

4. Що таке пряма та зворотна емульсії?

5. Основні поняття системи управління безпечністю та якістю продукції.

6. Причини псування харчових продуктів.

7. Охарактеризуйте поняття харчової цінності продукту.

8. Охарактеризуйте поняття біологічної цінності продукту.

9. Дайте характеристику процесу пастеризації

10. Дайте характеристику процесу стерилізації

 

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 181 «Харові технології», 

Освітньо-професійна програма «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості»

 

Перелік літературних джерел

 1. Експрес-методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів [Електронний ресурс]: навч. посібник /В.В. Євлаш, С.О. Самойленко, Н.О. Отрошко, І.А. Буряк. – Х.: ХДУХТ, 2016.
 2. Методи визначення фальсифікації товарів: підручник / А. А. Дубініна [та ін.]. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 270 с.
 3. Основи експертизи продовольчих товарів: навчальний посібник для студентів вузів / Валентина Малигіна [та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 295 с.
 4. Павлова В. А., Титаренко Л. Д., Малигіна В. Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
 5. Попова Н.В., Мисюра Т.Г. Контроль якості та безпеки продукції галузі: Курс лекцій для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. — К.: НУХТ, 2012. — 176 с.
 6. Притульська Н. В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: Монографія. — К.: Київ. нац. торг. — екон. ун-т, 2007. — 193 с.
 7. Черевко О.І. Методи контролю якості харчової продукції / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова та ін. / Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2005. – 230 с.
 8. Василинец И.М. Методы исследования свойств сырья и продуктов питания / И.М. Василинец. – СП-б.:ГУН и ПТ, 2002. – 164с.
 9. Криштафович В И, Колобок С.В.. Методы и техническое обеспечение контороля качества.: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорація «Дашков и Ко», 2006. – 124 с. 
 10. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2005
 11. Павлоцкая Л.Ф. Пищевая, биологическая ценность и безопасность сырья и продуктов его переработки: Учебник / Л.Ф. Павлоцкая, Н.В. Дуденко, В.В. Евлаш. – К.: Фирма "ИНКОС, 2007. – 287 с.
 12. Управление качеством: Учебник для вузов /С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С.Мхитарян и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. — М.: Изд-во «ЮНИТИ», 2001